Call for proposals Onderzoeksprojecten 2020

In deze call for proposals leest u hoe de aanvraagprocedure is ingericht voor de subsidieronde Samenhangende onderzoeksprojecten 2020 van de Programmaraad voor fundamenteel onderwijsonderzoek (PROO) van het NRO. U vindt hierin achtereenvolgens informatie over het doel van dit programma (hoofdstuk 2), de richtlijnen voor de subsidieaanvraag (hoofdstuk 3) en hoe uw aanvraag wordt beoordeeld (hoofdstuk 4). Deze informatie hebt u nodig om een aanvraag voor subsidie te kunnen indienen.

Werkterrein

De PROO subsidieert wetenschappelijk onderzoek in Nederland op het terrein van het primair onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs, voorbereidend, middelbaar en hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Het gaat hierbij om fundamenteel onderzoek dat op de (middel)lange termijn inzichten oplevert die relevant zijn voor beleid over en praktijk in het onderwijs. Verklaringsvragen staan daarbij centraal.

Beschikbaar budget

Het beschikbare subsidieplafond voor de subsidieronde ‘Samenhangende onderzoeksprojecten 2020’ bedraagt in totaal € 3.800.000.

Geldigheidsduur call for proposals

De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 21 januari 2020, om 14:00:00 uur CE(S)T.

De deadline voor het indienen van aanvragen is 2 juli 2020, om 14:00:00 uur CE(S)T.

Wetenschappelijke vernieuwing

De programmaraad beoogt voorstellen te genereren voor fundamenteel en strategisch onderzoek dat vooral empirisch en analytisch van aard is. Projectvoorstellen die kapitaliseren op nieuwe methodische en theoretische ontwikkelingen en die een opzet bevatten voor in theorie verankerd onderzoek, acht de programmaraad van groot belang. Het voorstel en de conceptuele uitwerking moeten uitdagend zijn en goed zijn ingebed in internationale grensverleggende ontwikkelingen.

Wie kan aanvragen

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers1 met een vergelijkbare aanstelling kunnen een aanvraag indienen als zij:

  • Gepromoveerd zijn;
  • Een vooraanmelding hebben ingediend;
  • In dienst zijn (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) bij één van de onderstaande organisaties:
    o Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
    o Universitaire medische centra;
    o KNAW- en NWO-instituten;

Wat kan aangevraagd worden

Voor de subsidieronde Samenhangende onderzoeksprojecten is in totaal € 3.800.000 beschikbaar. Aanvragen voor samenhangende onderzoeksprojecten kunnen worden ingediend met een minimale looptijd van vier jaar en een maximale looptijd van vijf jaar en een budget van minimaal € 400.000 en maximaal € 515.000. Zij dienen te bestaan uit minstens twee deelprojecten, die onderling nauw verbonden zijn en gezamenlijk bijdragen aan de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag.

LEES MEER

Bron: NWO