Please read the message on the measures relating to the COVID-19 pandemic before starting an application. The Addendum to the guidelines for applicants is now published under the LIFE2020 calls. Please check the documents listing the modifications to the guidelines for applicants and model of grant agreement due to the COVID-19 outbreak.

This call for proposals addresses the priority area “environment and resource efficiency” of the environment sub-programme.

Please follow the instructions in the application package. For general information on who can apply and how to apply, please see the respective sections.

(Dates below are indicative)

Timeline

 • 2 April 2020

  Publication of the call for proposals

 • 14 July 2020

  Deadline for applicants to submit concept notes

 • October 2020

  Notification of applicants if their concept note has been pre-selected: shortlisted applicants are invited to submit full proposals

 • February 2021

  Deadline for applicants to submit full project proposals

 • Notification of applicants if their proposal has been selected

  The dates of the evaluations will be defined at a later stage, based on this year’s experience.

 • July 2021

  Signature of individual grant agreements

Application package

LIFE 2020 Environment and resource efficiency traditional projects package [zip].

LIFE2020 Addendum Guidelines for applicants Traditional Project [zip].

The LIFE2020 Addendum Guidelines for applicants lists the modifications brought to the guidelines in the context of the Covid-19 outbreak. The zip file contains also the LIFE2020 Model of Grant Agreement and its new Annex XII and a revised template for the LIFE2020 Public body declaration.

Financial and administrative guidelines (annex X to the Model LIFE Grant Agreement)
The Annex X Financial and Administrative guidelines has been updated to include the latest modifications to the Model Grant Agreement.

How to submit your concept note and proposal

You must submit your concept note and proposal via the eProposal web application.

Hogescholen en universitaire onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor verkennend onderzoek met praktijkpartners (twee, waarvan minimaal één mkb-partij) binnen de thematische kaders van de KIA’s.

Waarvoor

Het doel van de regeling is het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen praktijkpartners enerzijds en hogescholen/universiteiten anderzijds. De samenwerkingsverbanden voeren gemeenschappelijke activiteiten uit op het gebied van (praktijkgericht) onderzoek en innovatie. Aanvragen hebben betrekking op verkennend onderzoek zoals haalbaarheidsstudies. Mogelijke uitkomsten van projecten zijn nieuwe onderzoeksaanvragen, netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, productconcepten en dienstconcepten.

Voor wie

De regeling staat open voor hogescholen, universiteiten en overige kennisinstellingen. Indien een hogeschool aanvraagt, dient dit een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De persoon die de aanvraag indient in ISAAC namens een hogeschool wordt geacht hiertoe te zijn gemachtigd door het College van Bestuur van de aanvragende hogeschool. Voor de onderzoekers bij universiteiten en overige kennisinstellingen geldt dat zij een vaste of tijdelijke aanstelling hebben (gedurende de looptijd van het aanvraagproces en de looptijd van het project) bij minimaal één van de volgende kennisinstellingen:

 • Nederlandse universiteiten
 • KNAW- en NWO-instituten
 • het Nederlands Kanker Instituut
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen
 • de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble
 • NCB Naturalis
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL)
 • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
 • Universitair medische centra

Wat aanvragen

Per aanvraag kan maximaal € 40.000 worden aangevraagd. Het consortium draagt een bedrag van minimaal 25% van het subsidiebedrag bij als cofinanciering, deze mag geheel ‘in kind’ voldaan worden. KIEM projecten hebben een looptijd van maximaal één jaar. De kosten die met deze subsidie gefinancierd kunnen worden, betreffen de gemaakte en/of betaalde loonkosten en materiële kosten van hogescholen, universiteiten en overige kennisinstellingen, gebaseerd op kostprijs, inclusief eventuele niet-verrekenbare btw.

Wanneer

Het betreft een doorlopende call, aanvragen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst.

De ophaalmomenten zijn:

 1. dinsdag 30 juni 2020, 14:00:00 uur.
 2. dinsdag 29 september 2020, 14:00:00 uur.
 3. donderdag 10 december 2020, 14:00:00 uur (tevens sluitingsdatum). Tijden in CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

De aanvraag wordt door de beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van vier beoordelingscriteria. Deze worden hieronder toegelicht.

Vraagarticulatie

 •  De mate waarin de vraag aantoonbaar afkomstig is uit, en relevant is voor (professionals werkzaam in) de praktijk.

Netwerkvorming

 • De mate van betrokkenheid van de relevante beroepspraktijk en de kennisinstellingen, bij voorkeur in de regio.
 • De mate waarin sprake is van vernieuwing van het (regionale) samenwerkingsverband.

Innovatie

 • De mate waarin de innovatievraag vernieuwend is voor het netwerk en/of het samenwerkingsverband.
 • De mate waarin het voorstel aansluit en/of voortbouwt op bestaande kennis en kunde.
 • De relevantie van de beoogde resultaten voor de praktijk.

Haalbaarheid projectplan

 • De mate waarin de vraag afgebakend, specifiek en functioneel is.
 • De mate waarin het projectplan uitvoerbaar en haalbaar is.

Elk van de criteria wordt door de beoordelingscommissie beoordeeld met een voldoende of onvoldoende. Een aanvraag krijgt alleen een positief oordeel als op alle criteria voldoende wordt gescoord.

Procedure

Voor de beoordeling wordt een externe beoordelingscommissie ingesteld. De commissie beoordeelt de aanvragen, hierbij gebruik makend van een preadvies dat is opgesteld door medewerkers van NWO. Gestreefd wordt om binnen 8 weken na het ophaalmoment (/sluitingsdatum) de uitslag te communiceren met de aanvrager.

Lees meer over de KIEM aanvraag en download de documentatie via NWO.

In June, the board of NWO Domain Applied and Engineering Sciences has granted 43 projects within the Open Technology Programme and Take-off.

Open Technology Programme

In June, the board of NWO Domain AES granted 7 research projects within the Open Technology Programme (OTP). The projects range from coastal defense to propellers and cancer treatment, among other things.

The Open Technology Programme is open to excellent research aimed at the possible implementation of the results. The programme offers companies and other organisations an easily accessible way of becoming involved in scientific research that leads to usable knowledge.

These are the seven awarded projects, in order of project number:

Take-off

Take-off is a funding instrument aimed at stimulating and supporting business activity and entrepreneurship originating in science.

In Take-off’s spring 2020 round, 27 feasibility studies were given the green light. Nine young starters also receive a loan from Take-off: the early-stage funding offers them a maximum amount of 250,000 euros. These capital injections will benefit a.o. AI safety solutions, coronary artery disease, wireless e-bike charging and a dialogue trainer. Take-off’s new round is open for applications on mid-july 2020.

Overview of granted projects
Feasibility studies (phase 1), wo
Feasibility studies (phase 1), TO2
Early stage route (phase 2)

Source: NWO News

Heeft u een klein bedrijf en heeft u door een coronacrisis een relatief kleine financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC).

De lening is er voor bedrijven die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven bij de KVK vóór 1 januari 2019.

Wat houdt het overbruggingskrediet in?

Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers bij hun financier een lening aanvragen van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige vergoedingspremie van 2%. Het krediet dient ter financiering van het geleden of te verwachten verlies als gevolg van het coronavirus.

Budget

Het totale garantiebudget van de KKC is € 750 miljoen. Hierbij staat de overheid garant voor 95% (€ 713 miljoen). Financiers dragen de overige 5% van het risico.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Ondernemers die gebruik willen maken van een lening onder de KKC-regeling melden zich bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. Financiers die deelnemen aan de KKC zijn dezelfde als de financiers die deelnemen aan de BMKB. Ook financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C kunnen de regeling aanbieden. Overige financiers hebben de mogelijkheid om zich via de eerder genoemde BMKB-C te laten accrediteren.

Voorwaarden

Om aanspraak te maken op de KKC moet een onderneming:

 • voor 1 januari 2019 al ingeschreven staan bij KVK;
 • voor de coronacrisis voldoende winstgevend zijn geweest.

Leningen worden alleen verstrekt aan bedrijven die voor de coronacrisis in de kern financieel gezond waren met voldoende terugbetaalcapaciteit. Omdat financiers 5% van het risico dragen, vindt een zorgvuldige risicobeoordeling plaats. De financier gaat uit van de Gedragscode Kleinzakelijke Kredietverlening.

Meer weten?

 • Lees het nieuwsbericht over KKC op Rijksoverheid.nl
 • Lees meer over de regeling in de Staatscourant.
 • Heeft u een vraag over de KKC? Kijk dan eerst op Rijksoverheid.
 • Lees de achtergronden van de KKC in de Kamerbrief over economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Bron RVO

De subsidieoproep voor aandachtsgebied “Maatschappelijke dynamiek” binnen het COVID-19 Programma is opengesteld. Consortia, onderzoeksgroepen en afzonderlijke onderzoekers uit meerdere disciplines kunnen ideeën indienen voor onderzoek gericht op de maatschappelijke effecten van de coronapandemie en van de (voorgenomen) maatregelen daartegen.

Gezien de urgentie van handelen is de deadline voor het indienen van ideeën op 25 mei 2020, 14.00 uur.

Het COVID-19 Programma

Het actie- en onderzoeksprogramma COVID-19 is gericht op onderzoek gericht op de effecten van en de maatregelen tegen de coronapandemie. Er zijn drie aandachtsgebieden:

 1. Voorspellende diagnostiek en behandeling
 2. Zorg en preventie
 3. Maatschappelijke dynamiek

Deze subsidieoproep betreft alleen aandachtsgebied 3 “Maatschappelijke dynamiek” en heeft een totaal te verdelen subsidiebudget van € 6,5 miljoen. De subsidieoproep voor aandachtsgebied 1 en 2 is op 1 mei 2020 gepubliceerd met als deadline 14 mei 2020, 14.00 uur. Lees hier meer informatie daarover.

Aandachtsgebied Maatschappelijk dynamiek

Het aandachtsgebied Maatschappelijke dynamiek betreft brede, maatschappelijk vraagstukken, waarbij meerdere wetenschappelijke disciplines betrokken zijn. Het gaat bijvoorbeeld om antwoord op vragen als: Wat zijn de maatschappelijke consequenties van de coronacrisis? Welke sociale en economische problemen zijn erdoor blootgelegd of ontstaan? Maar ook: Welke positieve effecten heeft de crisis? Welke herstartscenario’s zijn er na een kortere of langere periode van economische en brede sociale ontwrichting? Wat kunnen we van de crisis leren voor de toekomst?
Uitnodiging tot onderzoek

Consortia, onderzoeksgroepen en individuele onderzoekers zijn met deze subsidieoproep uitgenodigd om ideeën in te dienen voor onderzoeksprojecten waarmee kennis genereerd wordt over de Nederlandse en wereldwijde impact van de coronacrisis en de maatregelen daartegen. Onderzoek richt zich niet alleen op uitdagingen tijdens deze pandemie, maar ook op de situatie na de coronacrisis. Daarnaast sluit het onderzoek aan bij prioritaire thema’s zoals hieronder beschreven.

Prioritaire thema’s

Een multidisciplinair expertpanel onder voorzitterschap van Jet Bussemaker heeft de volgende prioritaire thema’s voorgedragen, waarbij op bijbehorende onderwerpen ingediend kan worden:

Onderzoek naar de effectiviteit en impact van maatregelen/strategieën in respons op de coronacrisis
Onderwerpen: Betrouwbaarheid en legitimiteit van overheid en wetenschap in tijden van crisis, de voorwaarden voor technologieën, gekoppeld aan het ‘openstellen’ van de samenleving, effect van de 1,5 meter maatregel, verschillen tussen Europese landen.
Onderzoek naar de veerkracht van de samenleving
Onderwerpen: Kwetsbare groepen, maatschappelijke ongelijkheid ten gevolge van genomen maatregelen, thuisonderwijs, psychologische effecten en emotioneel welbevinden, burgerinitiatieven.
Onderzoek naar de economische veerkracht
Onderwerpen: De economische effecten van de lock down voor verschillende sectoren, heropenen sectoren van de economie, thuiswerken.

Deze thema’s hebben de hoogste urgentie om onderzocht te worden. Projectideeën moeten aansluiten bij een of meerdere van deze thema’s. In de tekst van de subsidieoproep zijn de thema’s en onderwerpen nader toegelicht.

Planning subsidieronde

Voor deze subsidieronde geldt het volgende tijdpad:

 • Deadline indienen projectidee: 25 mei 2020, 14.00 uur
 • Ontvangst advies van de commissie: Rond 18 juni 2020
 • Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag: 29 juni, 14.00 uur
 • Ontvangst van het commentaar van beoordelaars: 6 juli 2020
 • Deadline indienen wederhoor: 8 juli 2020, 12.00 uur
 • Besluit: Rond 23 juli 2020
 • Uiterlijke startdatum: 3 augustus 2020

Bron: ZonMW subsidie oproep

Bekijk de subsidieoproep “Maatschappelijke dynamiek”

De raad van bestuur van NWO heeft zeven aanvragen in de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur gehonoreerd voor een totaalbedrag van 93 miljoen euro. De middelen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan NWO ter beschikking stelt voor de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur maken de bouw of vernieuwing mogelijk van essentiële onderzoeksinfrastructuren.

De gehonoreerde wetenschappelijke infrastructuren zijn van groot belang voor het verrichten van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek en als aanjager van maatschappelijke en economische innovatie in alle wetenschappelijke disciplines. De toekenningen maken infrastructuur mogelijk binnen de bèta/technische, de alfa/gamma disciplines en in de levenswetenschappen.

Deze infrastructuren faciliteren onderzoek naar verschillende onderwerpen zoals biodiversiteit of het gebruik van big data binnen de sociale wetenschappen. Een van de toegekende onderzoeksfaciliteiten onderzoekt de toepassingen voor een sterke magneet voor inzichten in de oorzaken van ziektes, nieuwe medicijnen, maar ook verbetering van voedselproductie en –veiligheid. Een andere faciliteit onderzoekt microbiële ecosystemen die kunnen bijdragen aan de gezondheid van mensen en duurzame productie van chemicaliën.

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW): “Ik ben trots op de wetenschappers die vandaag zo’n mooi bedrag voor hun onderzoeksfaciliteit hebben ontvangen. Zij behoren tot de internationale top in verschillende wetenschappelijke disciplines en kunnen samen met de onderzoeksfaciliteiten vernieuwend en grensverleggend onderzoek doen en bijdragen aan oplossingen van maatschappelijke vraagtukken. Met de middelen voor de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur investeren we in de kennis van morgen.”

Een permanente commissie voor strategisch advies

In 2015 werd in opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap door NWO een Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke infrastructuur ingesteld om de strategische kaders van investeringen in grootschalige wetenschappelijke infrastructuur voor langere tijd vast te leggen. Onder voorzitterschap van prof.dr.ir. C.J. van Duijn maakte de Permanente Commissie in 2016 eerst een landschapsanalyse van de grote onderzoeksfaciliteiten in Nederland. Het resultaat hiervan is gepresenteerd op een interactieve website: www.onderzoeksfaciliteiten.nl. Momenteel wordt er een nieuwe landschapsanalyse uitgevoerd en de website geactualiseerd.

Selectieprocedure

Op basis van de analyse in 2016 selecteerde de Permanente Commissie 33 onderzoeksfaciliteiten die de in de periode 2016-2020 de hoogste prioriteit hadden. Samen vormden deze grootschalige wetenschappelijke infrastructuren de Nationale Roadmap 2016. Voor de infrastructuren op deze Roadmap zijn vervolgens subsidierondes opengesteld. In 2018 zijn reeds 10 onderzoeksfaciliteiten gehonoreerd.

Voor de beoordeling van de aanvragen in deze tweede ronde stelde NWO een onafhankelijke internationale beoordelingscommissie in. Deze bestond uit 10 mannen en 5 vrouwen met een brede kennis van wetenschappelijke ontwikkelingen en ervaring met grootschalige wetenschappelijke infrastructuur. In het najaar van 2019 werden de aanvragen beoordeeld via peer review. De beoordelingscommissie selecteerde vervolgens 9 aanvragen voor interviews, die begin 2020 plaatsvonden. Aan de hand van de interviews stelde de beoordelingscommissie een prioritering op, die ter besluitvorming voorgelegd is aan de raad van bestuur van NWO.

Bron: NWO nieuws

Kunt u met inzet van een innovatie een bijdrage leveren aan de verduurzaming van Europa? Kijk dan naar de ondersteuningsmogelijkheden van de European Green Deal call voor het innovatief mkb.

European Green Deal van de Europese Commissie is de nieuwe strategie voor een Europese economie die duurzamer, schoner, veiliger en gezonder is. Onderzoek en innovatie zijn belangrijk om dit mogelijk te maken.

Parellel aan de uitwerking van de strategie, wordt er ook al gewerkt aan nieuwe oproepen (calls). Binnen Horizon 2020 komen dit jaar (2020) nog verschillende calls met een totaalbudget van € 1 miljard.

De uitwerking van de strategie vindt de komende jaren plaats. Op de website van de Europese Commissie (EC) staat een eerste aanzet en indicatieve planning op hoofdlijnen.

The European Green Deal

Green Deal call

De Green Deal call binnen Horizon 2020 EIC Accelerator richt zich op het innovatieve mkb dat door de inzet van een nieuwe technologie een belangrijke, kwantitatieve bijdrage levert aan deze ‘Green deal’. Het stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling en marktuitrol van innovaties die meehelpen aan de verduurzaming van Europa.De EIC Accelerator biedt alleen ondersteuning aan mkb’ers die een laatste duwtje nodig hebben om hun idee verder te ontwikkelen en internationaal op te schalen. De ondersteuning bestaat uit een subsidie van maximaal € 2,5 miljoen en optioneel equity tot maximaal € 15 miljoen.

Projecten moeten de implementatie van de Green Deal ondersteunen door een belangrijke en kwantitative bijdrage aan ten minste één van de volgende duurzaamheidsdoelstellingen:

 • Bijdragen aan de EU ambitie om klimaatverandering tegen te gaan;
 • Het leveren van schone, betaalbare en veilige energie;
 • Overgang van de huidige industrie naar een groene en/of circulaire economie (inclusief afval voorkomen en/of recycling);
 • Bouwen en renoveren op een energiezuinige en hulpbronnen-efficiënte manier;
 • Versnelling van de verschuiving naar duurzaam transport en smart mobility;
 • Overgang naar een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem;
 • Behoud en herstel van ecosystemen en biodiversiteit;
 • Realiseren van een EU zonder vervuiling en een gifvrije leefomgeving.

Budget

Voor deze call is een budget beschikbaar van € 303 miljoen.

Aanvragen

U kunt vanaf 21 maart tot 19 mei 2020 voorstellen indienen voor de Green Deal call.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team IRIS (Internationale Research en Innovatie Samenwerking) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Green Deal call voor samenwerkingsprojecten

Rond de zomer van 2020 volgt de oproep voor het indienen van projectvoorstellen voor de Horizon 2020 samenwerkingsprojecten. Het gaat hier voornamelijk om de zogenaamde ‘Innovation Actions’ en ‘Research and Innovation Actions’.In onderstaande tabel vindt u een voorlopig overzicht van de onderwerpen. Binnen deze onderwerpen worden diverse oproepen voor projectvoorstellen gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de genoemde contactpersonen.

Bron: RVO subsidie

Bent u een bedrijf of kennisinstelling en wilt u praktische uitdagingen die de coronacrisis stelt aan de zorg en de rest van de samenleving helpen oplossen? Dien dan een kortlopend onderzoeks- en innovatieproject in voor oplossingen op korte termijn voor het coronavirus (COVID-19).

Vanaf 15 april tot uiterlijk 15 mei 2020, 17:00 uur (CEST) dient u uw internationale aanvragen in. Het Nederlandse budget voor deze call is € 500.000. Naast Nederland nemen Canada, Denemarken, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje en Turkije deel aan dit initiatief.

Voor wie?

Bedrijven en kennisinstellingen. Hierbij moet u samenwerken met minimaal 1 partner uit 1 van de deelnemende Eureka-landen. Het samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal 1 bedrijf en 1 kennisinstelling.

Markt- en toepassingsgerichte R&D

Nederland richt zich in deze call op samenwerkingsprojecten binnen het domein Life Sciences en Health (Gezondheid en Zorg). Het R&D-project moet markt-/toepassingsgericht zijn. Dat wil zeggen: het product, de service of dienst moet dan binnen 6 maanden na afronding van het project uitgevoerd of op de markt gebracht worden.

Budget

De nationale overheden ondersteunen de projecten door specifieke, nationale instrumenten. Financiering voor projectpartners is mogelijk als zij voldoen aan de regels en voorwaarden van hun eigen financieringsorganisaties. In Nederland stelt het TKI LSH (Health~Holland) voor deze call PPS-toeslag beschikbaar, die het eerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ontvangen voor het ondersteunen van publiek-private R&D-samenwerkingsprojecten. Voor de inzet van deze middelen door Health ~Holland gelden de PPS-toeslag subsidievoorwaarden.

Het Nederlandse budget dat Health~Holland voor deze call beschikbaar stelt is € 500.000. De maximale bijdrage per project bedraagt € 100.000. Bedrijven en kennisinstellingen krijgen 50% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. RVO is het nationaal contactpunt voor Eureka in Nederland. RVO ondersteunt Health~Holland bij de uitvoer van deze call en voert de communicatie met de deelnemende Eureka-partnerlanden.

Voorwaarden, projectevaluatie en -selectie

Het samenwerkingsproject en samenwerkingsverband moeten voldoen aan nationale en internationale voorwaarden. Voor de details bekijkt u de call op de website van Eureka.

Het TKI LSH (Health~Holland) besluit over de inzet van de PPS-toeslagmiddelen. Door de bijzondere spoed rond COVID-19 heeft RVO als Eureka-partner een ondersteunende rol op zich genomen in het aanvraagtraject en doet op verzoek van Health~Holland dienst als het loket voor het indienen. RVO bekijkt de Nederlandse voostellen en stelt een voorlopige rangschikking op. De evaluaties en voorlopige rankschikking legt RVO voor aan Health~Holland. Waar nodig schakelt Health~Holland een externe deskundige in voor aanvullend advies. Met deze informatie neemt Health~Holland de financieringsbeslissing en zet het PPS-toeslag in op volgorde van de definitieve rangschikking, tot het budget is uitgeput. Health~Holland beheert de projecten.

Indienen projectvoorstel

U komt in aanmerking voor financiering als u het projectvoorstel voor vrijdag 15 mei 2020, 17:00 uur (CEST) indient bij: Eureka, RVO en als dat nodig is uw partner(s) bij de eigen nationale financieringsorganisatie.

1. Internationale Eureka-aanvraag
U dient als samenwerkingsverband het internationale projectvoorstel in bij Eureka. Alle projectpartners moeten via de call website het online Eureka project application form invullen.

2. Aanvraag in Nederland
Om in aanmerking te komen voor financiering, dient u een nationaal projectvoorstel in bij RVO. De aanvraag stuurt u per e-mail met onderwerp: “Application Eureka COVID-19-call” naar: niels.vanleeuwen@rvo.nl mét een kopie aan tki@health-holland.com. Uw aanvraag bestaat uit:

 • het Eureka COVID-19 application form van het TKI LSH (Health~Holland);
 • het Eureka COVID-19 budget form van TKI LSH (Health~Holland);
 • letter(s) of commitment (in het geval van meerdere Nederlandse partners);
 • consortium agreement (het format voor dit formulier volgt later nog op deze pagina en mag ook in een later stadium aangeleverd worden).

Downloads

Gebruik onderstaande downloads voor de call. De consortium agreement volgt op een later moment.

Meer weten?

Meer informatie over de oproep vindt u in de factsheet Eureka COVID-19-call.

Bron: RVO.nl
Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

As of the 29th of April 2020 companies can apply for a special bridging loan, the so-called Corona-Oververbruggingslening (COL), via an online portal built by Techleap.nl, the ROMs and Invest-NL. This bridging loan program was announced by the government earlier this month to the amount of EUR 100 million for all non-bank funded companies: startups, scaleups and innovative SMEs by the government. The COL was developed by the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, in close cooperation with Techleap.nl, the ROMs and Invest-NL. This scheme is executed by the Regional Development Agencies (ROMs) at the request of the government.

Corona-Oververbruggingslening

The loans to be granted by the ROMs vary between €50,000 and €2 million. For amounts above €250,000, 25% co-financing is expected from the shareholders or other investors. An uniform interest rate of 3% is applied. The ROMs aim to process the assessments of applications below €500,000 within four to nine working days. For applications above €500,000, the aim is to reach a final decision within three working weeks. More information about criteria and applications can be found on www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening.

Office Hour

Next Tuesday, April 28th at 4 pm, State Secretary Mona Keijzer of Economic Affairs and Climate (EZK) and Special Envoy of Techleap.nl Constantijn van Oranje will be guests in a special online Office Hour by Techleap.nl. During this webinar they will tell more about the scheme and startups and scale-ups can ask related questions. Sign up for this webinar here.

Additional measures for startups and scale-ups

Startups and scaleups are suffering major consequences from the corona crisis: an inventory by Techleap.nl shows that 55% of companies see demand disappear due to the disappearance of existing customers or the absence of new customers. Raising the necessary new funding is a problem for this group too under the current circumstances. This is because startups, scaleups and other non-bank companies are unable to make use, or can make only limited use, of the measures previously announced by the government  aimed at companies financed with loan capital.

State Secretary Mona Keijzer of the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy: “The government is making financial support more accessible to all entrepreneurs in these exceptional and difficult times. Startups and scale-ups are very important for the future of our economy and society: they provide the income and jobs of tomorrow and contribute with their innovative products and services to solving global challenges – such as the corona crisis. That is why the government is now investing 100 million euros in bridging loans that will enable our growth companies to get through these difficult months”.

Nils Beers, CEO Techleap.nl: “This portal is an important step in the broad financing approach for ‘healthy’ startups and scale-ups that are hit hard by the crisis.  We look forward to working together on further solutions to help the startup ecosystem through the crisis together with the ROMs, Invest-NL, the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, private investors and other stakeholders”.

Source: Techleap announcement

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben de coronacalculator gelanceerd. Met deze tool kunnen ondernemers berekenen in hoeverre zij in aanmerking komen voor de genomen overheidsmaatregelen in het kader van de coronacrisis.

Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de NOW-regeling. Ook laat de calculator zien welke effecten deze maatregelen hebben op de financiële positie van ondernemers de komende periode.

Met deze calculator proberen VNO-NCW en MKB-Nederland te voldoen aan de behoefte van ondernemers om meer duidelijkheid te creëren. De komende periode zal deze tool dan ook extra worden aangescherpt en als er meer ontwikkelingen zijn, dan wordt deze ook geactualiseerd.

Bekijk voor meer informatie de website van de coronacalculator.

Bron: FHI