Last Tuesday, we hosted a regional event in Wageningen to explore the relationship between nanotechnology and food/life sciences. It is fascinating to see the importance of nanotechnology as an enabler. 

Professor Karin Schroën, an expert in Food Process Engineering, delivered a captivating lecture on micro- and nanotechnology for food production. Her talk delved into the fascinating world of microfluidics and its role in promoting healthier food.

Following Professor Schroën’s presentation, Luc Scheres, the Chief Technology Officer (CTO) of Surfix, took the stage. His minilecture, titled “The Future of Diagnostics: Surfix’s Photonic Diagnostic Platform,” provided insights into cutting-edge diagnostic technologies and also showed the successful evolution of a startup nanotech company since its inception.

To conclude the afternoon, Arjan Tibbe from IMEC-OnePlanet shared his expertise on Sensing and Sensors. Attendees also had the opportunity to explore the OnePlanet Lab during a guided tour, and we ended the afternoon with bites and drinks.

We reflect on a successful event in Wageningen and extend our gratitude to everyone who participated. Mark your calendars for the next regional gathering on June 26, 2024, in Delft. Stay tuned for further details!

Op dinsdag 20 juni 2023 kwamen 15 MinacNed-leden bij elkaar voor een bezoek aan Malvern Panalytical, een bedrijf dat instrumentatie maakt voor de analyse van micro- en nanomaterialen. Na een korte introductie van het bedrijf werd een rondleiding gegeven door de faciliteiten, waarbij het applicatielaboratorium, het R&D-centrum en de productievloer werden getoond. Het bezoek werd afgesloten met een drankje en een hapje. De deelnemers genoten van de mogelijkheid om een kijkje ‘achter de schermen’ te nemen. MinacNed plant voor de tweede helft van het jaar nog een ledenbezoek in de Randstad.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert van 1 – 3 februari 2023 een Matchmaking Nanotech Expo naar Japan. Ben je actief betrokken bij fotonica, kwantum- of nanotechnologie? En wil je de mogelijkheden en ontwikkelingen van deze drie sleuteltechnologieën in Japan verkennen? Lees dan meer over dit evenement en neem deel aan de missie.

Kwantumtechnologie, nanotechnologie en fotonica (geïntegreerde fotonica, optica) zijn essentiële sleuteltechnologieën in Nederland en Japan. Daarom investeren beide landen sterk in de verdere ontwikkeling van deze technologieën om allerlei maatschappelijke uitdagingen op te lossen – bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, duurzaamheid, economie en life science.

De Nanotech Expo is de grootste beurs op dit gebied in Azië. In deze editie is er speciale aandacht voor kwantumtechnologie, nanotechnologie en fotonica (geïntegreerde fotonica en optica), en Nederland is vertegenwoordigd met het Nederlands Paviljoen. De beursdeelname is het resultaat van de intensieve samenwerking tussen BC Nanotech, Photondelta en Quantum Delta NL.

Voor wie?

Dit evenement is interessant voor Nederlandse overheden, industrieën en kennisinstellingen. Het evenement richt zich op de professionals die werken op het snijvlak van fotonica, kwantum- en nanotechnologie.

Doelstellingen van deze missie

Dit netwerkevenement is vooral interessant voor jou als je:

 • potentiële klanten wilt vinden, zoals partners voor gezamenlijk onderzoek, ontwikkeling en commercialisering;
 • de bilaterale samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen wilt intensiveren;
 • bilaterale arrangementen en programma’s wilt ontwikkelen om bilaterale samenwerking te ondersteunen;
 • Nederland via relaties met Japan willen positioneren in EU-programma’s.

Ga je mee naar Japan? Deelname staat open voor alle Nederlandse partijen die actief zijn op deze gebieden. Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar Raoul Oostenbrink, coördinator Business Cluster Nano PIB-Japan. Plaatsen zijn beperkt en zullen gaan op een ‘first come, first serve’ basis.

Het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) organiseert een innovatiemissie naar Japan van 10 tot en met 14 oktober 2022. Ben jij actief op het gebied van fotonica, quantum en/of nanotechnologie? En wil je de kansen en ontwikkelingen van deze drie sleuteltechnologien in Japan ontdekken? Lees dan meer over de innovatiemissie naar Japan!

Quantumtechnologie, nanotechnologie en fotonica (geïntegreerde fotonica, optica) zijn belangrijke sleuteltechnologieën in zowel Nederland als Japan. Beide landen investeren sterk in de verdere ontwikkeling van deze technologieën (plus actief overheidsbeleid en roadmaps) om een bijdrage te leveren aan het oplossen van allerlei maatschappelijke uitdagingen. Denk aan veiligheid, duurzaamheid, economie en life science.

Voor wie?

Deze innovatiemissie is interessant voor professionals van Nederlandse overheden, industrieën en kennisinstellingen. De missie richt zich op professionals die werken op het snijvlak van fotonica, quantum- en nanotechnologie.

Doelen

Tijdens het bezoek aan Japan zijn de doelen:

 • het verkennen en vinden van potentiële partners voor gezamenlijk onderzoek, ontwikkeling en commercialisatie van technologisch innovaties op het gebied van fotonica, quantum- en nanotechnologie;
 • het intensiveren van de bilaterale samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen;
 • het ontwikkelen van bilaterale regelingen en programma’s ter ondersteuning van de bilaterale samenwerking; en
 • het positioneren van Nederland in EU programma’s via relaties met Japan.

Ben je geinteresseerd? Bekijk de website van het RVO voor het hele programma, meer informatie over de informatieseesie op 15 juni aanstaande in Den Haag, kosten en registratie (voor 28 juni 2022).

Op donderdag 14 april heeft de Nederlandse regering de projecten bekend gemaakt die zijn goedgekeurd voor het Nationaal Groeifonds in 2022. Daarnaast is NanoLabNL goedgekeurd voor de tweede tranche van het QuantumDeltaNL Dutch Growth Fund voor het onderhouden en ontwikkelen van de Nederlandse nationale infrastructuur in nanotechnologie.

Van de gehonoreerde projecten maken vooral NXTGEN HIGHTECH en PhotonDelta gebruik van de vele voordelen die nanotechnologie biedt. NXTGEN HIGHTECH kreeg € 450 miljoen en PhotonDelta kreeg € 471 miljoen. Naast QuantumDeltaNL zullen deze projecten profiteren van de bestaande cleanroom infrastructuur van NanoLabNL.

NXTGEN HIGHTECH

Het NXTGEN HIGHTECH programma is gericht op de ontwikkeling van een nieuwe generatie high-tech apparatuur. Dit programma zal een belangrijke bijdrage leveren aan het concurrentievermogen, de verdiencapaciteit en de werkgelegenheid van Nederland. Het zal helpen bij het aanpakken van enkele van de grotere maatschappelijke uitdagingen die voor ons liggen (Gezondheid, Energie, duurzaamheid, etc.).

PhotonDelta

PhotonDelta is een internationaal ecosysteem van organisaties in geïntegreerde fotonica. PhotonDelta wil fotonische technologie ontwikkelen om maatschappelijke uitdagingen zoals duurzaamheid aan te pakken, een nieuwe Europese industrie te creëren en de deur te openen naar een enorm scala aan nieuwe toepassingen, waaronder quantum computing. Het kapitaal van het Nederlandse nationale groeifonds en andere organisaties zal worden gebruikt om start-ups op te richten, de productie op te schalen, nieuwe toepassingen voor fotonische chips te creëren en infrastructuur en talent te ontwikkelen.

Extra middelen om ecosysteem in stand te houden

Op dezelfde dag zijn extra fondsen in QuantumDeltaNL beschikbaar voor Nano4Society en MinacNed om nanotechnologie binnen het ecosysteem in te zetten voor het ontwikkelen van oplossingen voor grote maatschappelijke transities en het creëren van maatschappelijke impact. De activiteiten zullen bijdragen aan het doel van MinacNed om economie gebaseerd op microsystemen en nanotechnologie te versterken.

Tot en met 4 november 2021 is het mogelijk om voorstellen in te dienen voor internationale R&D-samenwerkingsprojecten, gericht op innovatieve oplossingen rondom het transport van waterstof. De beste projectvoorstellen worden gehonoreerd met subsidies tot 500.000 euro. Lees hier meer.

Waterstof vraagt om nieuwe innovaties

Waterstof biedt grote kansen voor de toekomst. Maar het benutten van die kansen vraagt om veel onderzoek. Bijvoorbeeld: hoe kunnen gas-netwerken geschikt worden gemaakt voor het transport van waterstof? En hoe zit het met de efficiency (en de risico’s) bij opslag en transport? Andere vragen hebben betrekking op bijvoorbeeld materiaal-eisen, op ‘slimme’ aanpassingen aan de infrastructuur (monitoring, controle, sensoren, smart meters), of uitdagingen rondom het integreren van ‘vaste’ infrastructuur met mobiele transportvormen (per schip, over de weg).

Dit zijn allemaal onderwerpen die voorkomen in een recente subsidie-call van het Eureka-programma: ‘Green Hydrogen – European Infrastructure for transporting hydrogen’. In deze call worden partijen opgeroepen om voorstellen in te dienen voor internationale samenwerkingsprojecten rondom R&D en innovatieve oplossingen waarbij groene waterstof een centrale rol speelt.

Europese call voor waterstof-infrastructuur

In de call ligt veel nadruk op innovatieve oplossingen voor het transport van waterstof. Het gaat daarbij om onder meer:

 • analyses van verschillende transportopties (bijvoorbeeld direct transport versus LOHC, versus waterstofdragende stoffen) of van potentiële invoerroutes voor waterstof van overzee;
 • het combineren van netwerken voor elektriciteit, gas en verwarming (en de integratie van waterstof daarin);
 • internationale certificeringsopties voor waterstof en waterstofderivaten;
 • overgangsontwerp van gas naar geïntegreerde energienetwerken voor Europa;
 • R&D gericht op 100% hernieuwbare (groene) waterstof geïntegreerd in verschillende consumptiesectoren, waarmee het gebruik van fossiele grondstoffen fors verlaagd kan worden.

Daarnaast biedt de call ook ruimte voor andere waterstof-gerelateerde innovaties, bijvoorbeeld in thema’s als:

 • batterijen en brandstofcellen (en de bijbehorende productieprocessen);
 • proefinstallaties voor H2-opwekking en -opslag uit hernieuwbare bronnen (wind, zon);
 • nieuwe apparaten/systemen voor controle, regeling en distributie van waterstof (en daarmee verband houdende processen, met inbegrip van nieuwe materialen en sensoren);
 • verbeterde infrastructuren voor waterstofproductie, -gebruik en -uitbreiding (engineering, simulaties, constructie, logistiek);
 • nieuwe processen waarbij waterstof wordt gebruikt op industrieniveau (met name zware industrieën die van oudsher olie en gas gebruiken, zoals chemie, cement, scheepvaart).

Deadlines, doelgroep en subsidiebedragen

Het insturen van projectvoorstellen voor de Waterstof-call is nog mogelijk tot 5 november 2021. Dit is alléén mogelijk voor partijen uit de volgende acht landen: Nederland, België (Vlaanderen), Canada, Duitsland, Finland, Ierland, Portugal en Spanje.

Het beoogde project moet in ieder geval:

 • bestaan uit werkzaamheden gericht op de bovenstaande onderwerpen en thema’s;
 • worden uitgevoerd door een internationaal samenwerkingsverband (bestaande uit minimaal 2 samenwerkende partners uit de bovengenoemde landen);
 • worden gekenmerkt door een evenwichtige inbreng van de partners (hiervoor geldt een ratio van maximaal 70% – 30%);
 • een duur hebben van maximaal 36 maanden en van start gaan vanaf 15 mei 2022.

Projecten die in Brussel positief worden beoordeeld, kunnen vervolgens een subsidieaanvraag indienen (op nationaal niveau). Die tweede fase loopt voor Nederlandse partijen van 15 november 2021 tot en met 18 januari 2022. Zij kunnen een nationale Eureka subsidie aanvragen tot 500.000 euro. Het beschikbare budget voor Nederlandse projectpartners bedraagt in totaal 2 miljoen euro. Voor partijen buiten Nederland gelden afwijkende bedragen en termijnen.

Bron: EGEN nieuws

Lees meer over deze call op de pagina van de EUREKA Call bij RVO.

Invest-NL neemt voor € 5 miljoen deel in een investeringsronde van € 10 miljoen voor Delft IMP. De andere investeerder is het Noorse Sandwater.

De financiële injectie zal worden gebruikt om de nanocoating technologie van Delft IMP verder op te schalen. Hierdoor worden duurzamere batterijen en andere duurzame toepassingen mogelijk.

Delft IMP (“Intensified Material Production”) is een spin-off van de TU Delft en heeft unieke expertise in het ontwikkelen van ultradunne coatings op poeders en beschikt over gepatenteerde technologie om deze materialen op schaal te produceren. De ultradunne nanocoatings beschermen de materiaalpoeders in de batterij en verbeteren zo de levensduur.

Met deze applicatietechnologie is Delft IMP in staat om het proces te beheersen om de filmdikte te optimaliseren en het gebruik van schaarse grondstoffen, zoals kobalt, te verminderen. Duurzaam gebruik van grondstoffen is hun handelsmerk, omdat de technologie die men toepast op poeders een veel breder scala aan toepassingen heeft. Ze zijn bijvoorbeeld ook een belangrijke speler in de ontwikkeling van innovatieve elektrolysers en brandstofcellentechnologieën.

CEO Dr. Roderik Colen: ”Met deze investering kunnen we bijdragen aan het verminderen van het gebruik van schaarse grondstoffen. We brengen ultradunne coatings aan op poedermateriaal en maken productie op schaal mogelijk met een unieke technologie afkomstig van de TU Delft.”

“Invest-NL investeert in bedrijven die Nederland duurzamer en innovatiever maken,” aldus Wouter van Westenbrugge, Senior Investment Manager bij Invest-NL, “De vooruitstrevende applicatietechnologie van Delft IMP kan de energietransitie aanzienlijk versnellen en levert daarnaast een forse verlaging op van de CO2 uitstoot bij de productie van batterijen.”

Bron: Invest-NL nieuws

MASER Engineering, het technologisch toonaangevende testcentrum voor storingen en betrouwbaarheid in Europa, en Eurofins Scientific, een internationale, gerenommeerde laboratoriumgroep, zijn een overeenkomst aangegaan overeenkomst waarbij Eurofins Scientific de aandelen van MASER Engineering BV zal verwerven. Het huidige uitvoerend management zal ook deelnemen via een minderheidsbelang.

MASER en Eurofins delen een vergelijkbare filosofie en vullen elkaar perfect aan. Samen hebben de twee bedrijven grote ambities om de Europese markt specifiek te laten groeien in
de halfgeleider- en elektronische systeemindustrie. De nieuwe eigenaar zal MASER ook extra kansen bieden op de internationale markt, met name binnen de Bedrijfslijn Eurofins Materials & Engineering Sciences.

“We zijn erg blij dat er een sterke partner is gevonden die technisch innovatief, duurzaam en groeigericht is”, leggen Hans Kemper en Kees Revenberg, oprichters en voormalige eigenaren van MASER Engineering. De Nederlandse activiteiten van MASER blijven bestaan ​​om klanten de beste service te blijven bieden. MASER’s handelsmerken van flexibiliteit, leverbetrouwbaarheid en consistent reageren op de behoeften van de klant zullen verder worden versterkt. De bestaande klant- en leveranciersrelaties worden gecontinueerd en geïntensiveerd.

Thijs Kempers, CEO van MASER, zal zorgen voor een vlotte voortzetting van MASER na de overname en zal zijn rol als CEO voortzetten. “Ik zet me in om continuïteit te creëren voor zowel onze klanten als onze medewerkers en om positieve ontwikkelingsmogelijkheden te creëren voor de medewerkers van MASER. Onze uitbreidingsplannen zijn in uitvoering en ik ben erg
vol vertrouwen in de toekomst van MASER.”

Over MASER Engineering BV

MASER Engineering is in 1993 opgericht in Enschede en is een geaccrediteerd onafhankelijk engineering testcentrum met een breed en diepgaand dienstenpakket. Het bedrijf is een leider op het gebied van betrouwbaarheidstesten en storingsanalyse. Het hoofdkantoor is gevestigd op de ‘Kenniscampus Twente’ (kennispark Twente) in Enschede met in totaal 56 medewerkers.

Over Eurofins Scientific

Met een jaaromzet van meer dan 5 miljard euro, 55.000 medewerkers en een netwerk van meer dan 900 onafhankelijke bedrijven in 50 landen, is Eurofins Scientific een toonaangevende internationale laboratoriumgroep, met een uniek scala aan analytische en servicemogelijkheden voor de farmaceutische, voedings-, milieu- en consumptiegoederenindustrie. Als geaccrediteerd en
internationaal erkend netwerk van testlaboratoria, voert Eurofins onafhankelijke testen uit van technische apparatuur en componenten. Het biedt ook conformiteitsbeoordelingsoplossingen voor:
nationale, Europese en internationale markttoegang.

Lees meer over MASER Engineering

Bron: persbericht MASER Engineering