Berichten

Persbericht 9 April 2021

Voor kunstmatige intelligentie, regeneratieve geneeskunde, infrastructuur voor gezondheidsdata, quantumtechnologie en waterstof/groene chemie komt vanuit het Nationaal Groeifonds 1,35 miljard euro beschikbaar. Het gaat om de bekostiging van 5 voorstellen (toekenning en reservering) voor onderzoek en innovatie die staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) namens samenwerkende bedrijven, kennisinstellingen en overheden heeft ingediend.

Ze dragen volgens de onafhankelijke adviescommissie bij aan economische groei, het versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen en de internationale kennis- en concurrentiepositie van Nederland. Het besluit van de adviescommissie over de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds is vandaag door de ministerraad overgenomen. Naast het ondersteunen van innovatiekracht zijn ook voorstellen voor het versterken van infrastructuur (IenW) en kennisontwikkeling (OCW) beoordeeld. Het ging in totaal om 15 aanvragen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Innovatie gericht op digitalisering, verduurzaming en gezondheid heeft bij de start van het Nationaal Groeifonds direct een prominente plek verkregen. Dat is goed voor álle Nederlanders. Immers: onderzoek en ontwikkeling is de sleutel voor duurzame groei en dus onze banen en inkomsten van de toekomst.”

De staatssecretaris vervolgt: “De grootschalige publieke financiering voor deze vijf innovatieve toepassingen gaat een belangrijke bijdrage leveren om ons land welvarend te houden. Het is nodig dat de overheid een actievere rol op zich neemt om onderzoek, innovatie en technologie verder te laten ontwikkelen, startups te laten doorgroeien, talent aan te trekken, innovatie in Nederland te houden en daarmee onze internationale positie te versterken. Ik zie grote kansen voor de hierbij betrokken samenwerkende bedrijven, kennisinstellingen en overheden om deze uitdagingen te gaan verzilveren.”

De vijf bekostigde voorstellen vanuit onderzoek en ontwikkeling (R&D) en innovatie zijn:

Quantum Delta Nederland – 615 miljoen euro

De Nederlandse kennispositie op het gebied van quantumtechnologie behoort tot de wereldtop. Het voorstel om het ecosysteem verder uit te bouwen en om te zetten in bedrijvigheid wordt volledig bekostigd (615 miljoen euro). Quantum Delta Nederland werkt in Amsterdam, Delft, Eindhoven, Leiden en Twente met een grote coalitie bedrijven, universiteiten en andere kennisinstellingen aan het opzetten van de benodigde infrastructuur, het ontwikkelen van de technologie en aan de toepasbaarheid daarvan. Onderdeel van het plan is ook investeren in medewerkers voor de toekomst, zodat deze nieuwe sector straks direct over voldoende opgeleid personeel beschikt.

Quantumtechnologie maakt gebruik van twee principes: verstrengeling en superpositie. Verstrengeling betekent dat twee deeltjes niet-fysiek verbonden zijn. Als er één verandert, verandert de ander direct mee: sneller dan het licht. Dat maakt nieuwe, extreem veilige en snelle (communicatie)netwerken mogelijk. Superpositie zorgt ervoor dat qubits, in plaats van reguliere bits die alleen of 0 of 1 kunnen zijn, 0 en 1 tegelijk zijn. Dat maakt veel rekenkracht los. Berekeningen waar de huidige computers eeuwen over zou doen, kan een quantumcomputer wel.

Quantum Delta Nederland ontwikkelt die eerste quantumcomputer die door de rekensnelheid van groot belang zijn voor efficiëntere productie of transport. Maar werkt ook aan het eerste grotere quantumnetwerk en aan quantumsensoren die in staat zijn veranderingen bij zeer kleine deeltjes te meten zoals in DNA. Een andere toekomstige bijdrage is de bijdrage aan cybersecurity via een veilig (quantum)internet.

Regeneratieve geneeskunde: RegMed XB 56 miljoen euro

Het gevraagde bedrag voor twee biomedische innovatievoorstellen wordt volledig bekostigd. Het gaat als eerste om RegMed XB (56 miljoen euro) dat vier Nederlandse pilotfabrieken (Eindhoven, Leiden, Maastricht, Utrecht) voor de ontwikkeling van regeneratieve geneeskunde gaat bouwen. Hierin staat het herstel van schade aan cellen, weefsels en organen centraal waardoor chronische ziekten kunnen worden voorkomen of genezen.

Gezondheidszorg is een wereldwijde, groeiende markt vanwege de toenemende bevolking en vergrijzing. Effectieve behandelingen met gen- en stamceltherapie zijn dus ook een grote economische kans. Het economische doel van RegMed XB is het Nederlandse bedrijfsleven in staat te stellen om samen met onderzoekers deze innovatieve producten en processen te ontwikkelen en in te spelen op een sterk groeiende buitenlandse markt.

Health-RI: infrastructuur voor gezondheidsdata – 69 miljoen euro

Het tweede voorstel binnen het thema biomedische innovatie gaat over het opzetten van een geïntegreerde en veilige nationale gezondheidsdata-infrastructuur. Het gaat hierbij om het bundelen en hergebruiken van de Nederlandse kennis op het gebied van gezondheid, niet om een data-infrastructuur voor patiëntenzorg. Het gevraagde bedrag van 69 miljoen euro vanuit de publiek-private samenwerking Health-RI wordt ook volledig bekostigd.

Data worden nu nog versnipperd beheerd door vele zorg- en wetenschapsorganisaties zoals de Universitair Medische Centra. De krachten bundelen is essentieel om sneller en goedkoper nieuwe en effectievere (gepersonaliseerde) oplossingen te ontwikkelen voor diagnose, behandeling en preventie. De grote hoeveelheid nieuwe fundamentele kennis rond leefstijl, gezondheid en ziekte gecombineerd met een technologie als kunstmatige intelligentie (AI) draagt bij aan zowel onze gezondheid als aan Nederlandse bedrijven die hiermee actief zijn.

Opschalen van waterstof en groene elektronen in industrie – 338 miljoen euro

Het voorstel Groenvermogen is gedeeltelijk bekostigd (338 miljoen euro) en is gericht op de opschaling van waterstof en toepassing van groene elektronen in energie-intensieve industrieën. Het betreft een integrale aanpak van bedrijven, overheden en kennisinstellingen in deze sector waaronder een breed samenhangend onderzoeks- en innovatieprogramma en een onderwijsagenda. Het ontwikkelen kan bovendien sterk bijdragen aan de klimaatopgave.

De publieke investeringen moeten een krachtig en flexibel waterstofecosysteem creëren dat de basis vormt voor de opschaling van waterstof en elektrochemie. Industriële clusters waar hiervoor kansen liggen, zijn Noord-Nederland, Amsterdam, Rotterdam/Moerdijk, Zeeland, Arnhem, Brainport Eindhoven en Limburg (Chemelot).

Meer onderzoek en innovaties zijn nodig om groene waterstof uiteindelijk efficiënt en goedkoper te kunnen toepassen. Zo ontstaan ook interessante verdienmodellen voor Nederland zowel in een mogelijke rol als producent of internationale distributeur.

AiNed: investeringsprogramma kunstmatige intelligentie – 276 miljoen euro

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), een publieke-private samenwerking van meer dan 250 deelnemers, heeft de eerste fase van haar investeringsvoorstel voor kunstmatige intelligentie (AI) grotendeels (276 miljoen euro) bekostigd gekregen. De ambitie van het zogenoemde AiNed-programma is om Nederland in de internationale kopgroep van landen te krijgen, zowel op het gebied van maatschappelijke voorwaarden als de economische benutting van AI.

AI kan breed worden toegepast voor bijvoorbeeld efficiëntere energiesystemen, slimmere mobiliteit en logistiek of betere zorg. Het voorstel richt zich op een gecoördineerde Nederlandse aanpak om kennis en toepasbaarheid van AI via onderzoek, innovatie, valorisatie, onderwijs te versterken én te zorgen voor mensgerichte, verantwoorde toepassing van AI in de samenleving.

De focus in de aanpak voor de versnelde toepassing van AI in Nederland ligt bij sectoren die het meeste verdienvermogen opleveren: hightech industrie, mobiliteit, logistiek, energie, gezondheid en zorg. Het strategische programma investeert daarom in het aantrekken en behouden van talentvolle AI wetenschappers, scholing en onderwijs, het ontwikkelen van maatschappelijke kaders voor toepassingen en het intensiveren van deelname in Europese programma’s waardoor er ook meer EU-geld naar Nederland komt.

Tweede ronde voor financiering vanuit Nationaal Groeifonds

In totaal diende staatssecretaris Mona Keijzer zes voorstellen namens betrokken partijen in voor de eerste ronde. Het voorstel FoodSwitch is niet gehonoreerd. Het Nationaal Groeifonds heeft aangekondigd dat er dit jaar een tweede ronde volgt waarin verbeterde én nieuwe voorstellen kunnen worden ingediend voor financiering. Onderzoek en ontwikkeling (R&D) en innovatie blijft één van de pijlers van het fonds. In totaal is er 20 miljard euro vanuit het fonds beschikbaar tot 2026, in de eerste ronde is vandaag 4 miljard euro (deels voorwaardelijk) toegekend en gereserveerd.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) verwacht dat met deze financiële ondersteuning voor innovatie de komende jaren enkele tientallen nieuwe kennisintensieve bedrijven van de grond kunnen komen.
Bart Brouwers

Het kabinet trekt opnieuw 24 miljoen euro uit voor start-ups die kunnen groeien dankzij kennis uit onderzoek. Het gaat om drie samenwerkingen tussen innovatieve bedrijven, universiteiten, andere kennisinstellingen en (durf)investeerders op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), medtech en watertechnologie. Het gaat om de tweede tender van de zogenoemde Thematische Technology Transfer-regeling (TTT).

In september 2019 stelde het kabinet hetzelfde bedrag beschikbaar voor samenwerkingen op het gebied van regeneratieve geneeskunde, smart systems en circulaire oplossingen. Deze ondersteuning heeft volgens het kabinet inmiddels geleid tot de eerste investeringen zoals in een startup die een biologisch medicijn tegen trombose ontwikkelt.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben de drie consortia geselecteerd. Elk consortium krijgt 8 miljoen euro van de beschikbare 24 miljoen euro.

1. Kunstmatige intelligentie

De eerste samenwerking gaat zich richten op het toepassen van kunstmatige intelligentie binnen de thema’s zorg en veiligheid. Onder coördinatie van de Universiteit van Amsterdam nemen vijf Nederlandse universiteiten, vier universitair medische centra, het Centrum voor Wiskunde en Informatica en de Eindhovense durfinvesteerder LUMO Labs deel.

TTT.AI moet hét Nederlands loket worden voor AI-startups die ontstaan vanuit een kennisinstelling. “Met dit AI-consortium kunnen wij meer AI-initiatieven vanuit onze kennisinstellingen succesvol richting de markt en maatschappij brengen”, zegt Peter Westerhuijs, projectleider van het consortium en business developer bij IXA-UvA.

Andy Lürling, Founding Partner van LUMO Labs, geeft aan dat zijn investeringsfonds al volop werkt met kennisinstellingen. “Dankzij dit TTT.AI consortium zijn wij met elkaar veel beter in staat om kansrijke initiatieven te identificeren en een vliegende start te geven. Baanbrekend onderzoek en innovatieve ontwikkeling op het gebeid van AI kunnen op deze manier sneller en beter hun weg vinden in de samenleving. Vroege fase financiering is onmisbaar om de stap van idee naar impact te maken.”

2. Medische technologie voor betere diagnoses

Een consortium van de vier technische universiteiten, universitair medische centra in Rotterdam, Nijmegen en Maastricht en de Amsterdamse durfinvesteerder Innovation Industries bundelt de krachten voor meer succesvolle medische technologie. Ze bouwen aan een nationaal en open programma dat in een vroege fase de juiste kennis en expertise bij elkaar brengt en de marktgang van medische technologische innovaties versnelt voor bijvoorbeeld betere of minder belastende diagnoses en behandelingen.

3. Watertechnologie voor hergebruik en opslag van energie

Netherlands Enabling Watertechnology (NEW), het consortium voor watertechnologie, krijgt eveneens € 8 miljoen. Het consortium bestaat uit WetsusRijksuniversiteit GroningenDeltares en Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland (NOM). NEW stimuleert starters met initiatieven op het gebied van watertechnologie om zo de transitie naar een circulaire, duurzame en klimaatneutrale economie te versnellen, bijvoorbeeld op het gebied van water- en grondstoffenhergebruik en productie en opslag van energie uit water.

Het NEW-plan bestaat uit twee onderdelen: kennisoverdracht en een fonds. De partners in het kennisoverdrachtsdeel gaan kansrijke kennisstarters scouten, hen versneld laten ontwikkelen en de meest veelbelovende starters voordragen bij het NEW-fonds. “Zonder de financiële ondersteuning vanuit het NEW-fonds zullen veel goede ideeën op watertechnologiegebied de markt uiteindelijk niet halen”, aldus een toelichting van NEW. “Door de gecombineerde kennis en brede expertise zullen sterkere innovaties worden ontwikkeld door de kennisstarters. Dit, in combinatie met het NEW-fonds dat wordt beheerd door de NOM, leidt tot meer kansrijke kennisstarters en een snellere transitie van startups naar de groeifase.”

“Nederland innovatieleider”

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) verwacht dat met deze gerichte financiële ondersteuning voor innovatie de komende jaren enkele tientallen nieuwe kennisintensieve bedrijven van de grond kunnen komen. “Nederland is Europees innovatieleider en dat willen we blijven. Deze regeling richt zich op technologische samenwerking tussen wetenschap en ondernemers en geeft een impuls aan onze toekomstige banen en inkomsten. Het is belangrijk dat we ons in de huidige economische crisis op innovatie voor zowel de korte als de lange termijn richten.”

Bron artikel: Innovation Origins

Persbericht Rijksoverheid: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (kerndepartement)

Frankrijk en Nederland gaan intensief samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De nationale AI-coalities van beide landen gaan samen onderzoeken hoe het MKB optimaal gebruik kan maken van AI; de beide landen gaan landbouwdata gebruiken om de mogelijkheden van AI voor boeren te vergroten; ondernemers en onderzoekers die samen EU-subsidies willen aanvragen voor nieuwe uitvindingen kunnen rekenen op meer steun vanuit beide overheden.

Deze en andere afspraken werden gemaakt tijdens de eerste digitale innovatiemissie naar Frankrijk, van 25 tot en met 27 januari 2021. Onder leiding van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en haar Franse collega Cédric O spraken 160 Nederlandse en 120 Franse ondernemers en onderzoekers over hoe ze elkaar kunnen versterken.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “De afgelopen jaren hebben Frankrijk en Nederland meer toenadering tot elkaar gezocht op het gebied van digitalisering en AI. We denken daar op diverse vlakken hetzelfde over: er zit enorm veel potentie in voor onze burgers en bedrijven, maar het moet wel veilig, eerlijk en mensgericht zijn. Op het gebied van AI zijn we aan elkaar gewaagd, en samen kunnen we de wereld aan. Dat hebben we op onze innovatiemissie bevestigd. De samenwerking met deze economische grootmacht in Europa gaat onze ondernemers en onderzoekers veel opleveren: niet alleen kennis, maar ook potentiële klanten. Zo kunnen wij bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit met onze slimme digitale verkeersoplossingen bijdragen aan een goed verloop van de Olympische Spelen die in 2024 in Parijs plaats zullen vinden.”

AI voor ondernemers

Zowel Nederland als Frankrijk heeft een nationale organisatie waarbinnen overheden, ondernemers en onderzoekers het meeste uit AI willen halen. Nederland heeft de Nederlandse AI Coalitie; Frankrijk de Hub France IA. Deze coalities gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk ondernemers en onderzoekers de vruchten kunnen plukken van AI. Ze richten zich daarbij onder andere op het mkb, startups en scale-ups. Ook gaan ze onderzoeken of AI-producten een keurmerk moeten krijgen die de hoge standaard ervan waarborgt.

Samen sterker in Europa

De Europese Unie geeft verschillende subsidies aan onderzoekers en ondernemers voor de ontwikkeling van nieuwe (digitale) producten en diensten. Dat gebeurt onder andere via de programma’s Horizon en Digital Europe. Franse partijen halen van alle Europese landen het meeste middelen uit deze programma’s binnen; Nederland staat op de vijfde plaats.

De Frans-Nederlandse innovatiemissie heeft ertoe geleid dat Frankrijk en Nederland meer gaan samenwerken bij het aanvragen van deze Europese subsidie voor AI-projecten. Dat geeft onze onderzoeksinstellingen en ondernemers een grotere kans om de Europese middelen te ontvangen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in totaal 99 miljoen euro extra gereserveerd om Nederlandse voorstellen te helpen financieren.

Landbouw en gezondheid

Nederland en Frankrijk zijn beide grote producenten van voedsel: de tweede en derde exporteur van landbouwproducten ter wereld. Om die positie te behouden is het belangrijk om land- en tuinbouw steeds efficiënter te maken en tegelijkertijd verder te verduurzamen, zodat er met zo min mogelijk grondstoffen een zo groot mogelijke, voedzame opbrengst bereikt wordt. Bij dat proces spelen AI en data een steeds belangrijkere rol. Tijdens de innovatiemissie hebben Nederland en Frankrijk afgesproken om samen te werken op het gebied van landbouwdata van landbouwdata zodat dit ten goede kan komen aan land- en tuinbouwers. Zo kunnen zij bijvoorbeeld preciezer bepalen wanneer geoogst moet worden en hoeveel voedingsstoffen nodig zijn.

De beide landen gaan ook onderzoeken wat AI voor de gezondheidszorg kan betekenen. Zo kan AI het door een Nederlandse uitvinding – de Personal Health Train – mogelijk maken voor individuen om hun gezondheidsgegevens ter beschikking te stellen aan wetenschappers, en tegelijkertijd helemaal zelf in de hand te houden wat er met hun gegevens gebeurt. Op het gebied van AI en gezondheid wordt later dit jaar nog een aparte innovatiemissie georganiseerd.

Photo by Gertrūda Valasevičiūtė on Unsplash

The Economic Board of the Arnhem-Nijmegen region, with Wageningen, Twente Board and Oost NL are joining forces for an Artificial Intelligence strategy for the eastern part of the Netherlands. Artificial Intelligence (AI) will determine our future prosperity and well-being. Lifeport (the innovation network of the Arnhem – Nijmegen region, with Wageningen) and Twente already have an ambitious agenda in the field of AI. With this joining of forces, the Eastern Netherlands can make a substantial contribution to the Netherlands’ AI innovation strategy. It also ensures a strong national and international position, it offers opportunities to raise funds in Europe and it opens up better knowledge for the business community, so that the (Eastern) Netherlands increases its competitive position.

AI in East Netherlands news

Both regions thus contribute to the innovative AI ecosystem of the Netherlands and Europe. The collaboration focuses on two spearheads, namely AI in the manufacturing industry, to increase competitiveness through further digitization of the industry, and AI for Health, to make healthcare future-proof. Both spearheads are strategic themes of the provinces of Gelderland and Overijssel.

Artificial Intelligence in the Eastern Netherlands

In the Eastern Netherlands, more than 170 companies, many of them SMEs, are actively engaged in the development of AI applications. Examples can be found in the infographic Artificial Intelligence (AI) in the Eastern Netherlands. The joint formulation of an Eastern Dutch proposition and strategy in the field of AI will bring national and European resources closer, such as new EU programs Digital Europe and Horizon Europe. For example, knowledge that is available at universities and universities of applied sciences will be marketed more quickly – and it will be easier for companies (internationally) to collaborate on innovation.

The Eastern Netherlands has a great deal of knowledge when it comes to AI. Knowledge institutions such as Radboud University, Radboudumc, Wageningen University & Research and the University of Twente play a pioneering role in this. They want to jointly strengthen themselves in the field of human centered AI, AI for manufacturing and integrated AI in relation to the application areas of health, energy and agro / food. Universities, colleges and companies work together intensively. High-quality knowledge therefore has easy access to practice.

AI in the Eastern Netherlands: important for the region and innovation engine for the Netherlands and Europe.

The Economic Board of the Arnhem-Nijmegen region, together with Wageningen and the Twente Board, will further develop a widely supported AI strategy with all stakeholders, public, private and knowledge institutions, in the coming months. An important building block for this is Think East Netherlands, a collective of 24 regional partners that gives AI in the East Netherlands a clear face in a European context. East Netherlands with its powerful AI ecosystem is an important engine for AI innovations in the Netherlands and Europe. The strength of SMEs, the many spin-offs, the strong networks and field labs such as Boost Smart Industry Network and Topfit, the ICAI labs and the strong cooperation with Germany are just a few examples.

Artificial Intelligence as a key technology.

Artificial Intelligence, also known as artificial intelligence, can be described as the ability of a system to correctly interpret external data, to learn from this data, and to use these lessons to achieve specific goals and tasks through flexible adaptation.

Artificial Intelligence is seen as a key technology. Because it is widely applicable, the development of AI has an impact on many business sectors and society as a whole. This offers great economic opportunities. This makes AI a means to maintain and expand an internationally competitive position and to solve economic and social issues. The Netherlands, therefore, aims to build and maintain a strong and distinctive position in both the development and application of AI.

Source: Novio Tech Campus

Evenementen

Bent u actief op het gebied van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence – AI)? En wilt u zakendoen in België? Neem dan op 27 en 28 mei deel aan deze virtuele handelsmissie. Tijdens deze virtuele missie ontmoet u Belgische ondernemers die net als u willen samenwerken op het gebied van AI. U krijgt de kans om uw kennis te verbreden en nieuwe zakelijke contacten op te doen.

Voor wie?

De missie staat open voor bedrijven en kennisinstellingen uit de volgende sectoren:

 • smart health
 • smart buildings/cities
 • autonome systemen (productie/logistiek)

Wij moedigen vrouwelijke ondernemers in het bijzonder aan om zich aan te melden.

Deze missie richt zich op bedrijven en kennisinstellingen die AI-gedreven toepassingen en diensten ontwikkelen, en daarbij op zoek zijn naar informatie, netwerken, partners, klanten en bedrijven.

België, een interessante AI-markt

AI brengt verschillende technologieën en toepassingen samen. Het speelt een steeds grotere rol in de technologische industrie en daarbuiten. Belangrijke punten voor de ontwikkeling van AI in Nederland zijn: meer inkomsten voor Nederlandse AI-bedrijven, het ontsluiten van meer AI-expertise en de introductie van nieuwe technologieën bij bedrijven laagdrempeliger maken.

Het is daarom de moeite waard om naar partnerschappen en markten over de grens te kijken. En vooral België is een interessante markt voor Nederlandse bedrijven. Grensoverschrijdende samenwerking kan de hele Nederlandse AI-sector versterken.

Kansen

Wilt u meer weten over de kansen in de Belgische AI-sector? KPMG maakte een marktstudie om het Belgische AI-ecosysteem inzichtelijker te maken voor Nederlandse bedrijven. RVO en de Nederlandse ambassade in België gaven hiervoor de opdracht.

Lees meer over de kansen in deze sector (pdf).

Programma

 • Gezamenlijke opening met belangrijke keynotesprekers en de ambassadeur in België;
 • Breakoutsessies met Belgische experts (en netwerken) over de thema’s van de marktstudie: smart health, smart buildings/cities en autonome systemen (productie/logistiek);
 • Individuele online matchmaking op maat;
 • Matchmaking op eigen initiatief via het online b2match-platform;
 • Themasessies rond Belgische en Nederlandse AI-initiatieven en AI–programma’s. Gericht op (beleids)samenwerking en uitwisseling. Onderwerpen: mensgerichte AI, menselijk kapitaal, data delen en natuurlijke taalverwerking in het Nederlands;
 • Informatiesessie: onderzoekssamenwerking rond AI-gerelateerde onderwerpen binnen het programma Horizon Europe.

Bekijk het voorlopige programma van deze missie.

Kosten en deelname

 • Deelname kost € 250 (exclusief btw) per organisatie. Maximaal 2 deelnemers per organisatie;
 • Bij meer dan 2 deelnemers betaalt u € 125 (exclusief btw) per extra deelnemer;
 • Deelname aan de matchmaking op maat kost € 250 (exclusief btw) extra per organisatie.

Aanmelden

Meld u aan voor deelname. Iedere deelnemer moet zich apart registreren.

Wilt u meedoen aan de individuele matchmaking op maat? Meldt u zich dan uiterlijk 30 april aan.

Meldt u zich aan na 30 april, dan kunt u niet meer meedoen aan de individuele matchmaking op maat. U kunt dan nog wel meedoen aan de webinars en de vrije matchmaking.

Wij vinden het belangrijk dat de bedrijven en kennisinstellingen binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze missie vallen. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan deze missie.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de virtuele handelsmissie AI België? Neem dan contact op met:

Jos Hermsen
E: jos.hermsen@rvo.nl

Karin Schipper
E: karin.schipper@rvo.nl

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie samen met de Nederlandse ambassade in België, de Nederlandse AI Coalitie, het Enterprise Europe Network, InnovationQuarter, Brainport Development en Brightlands Smart Services Campus.

Nederland als internationale samenwerkingspartner

Met deze missie nodigen wij onze buitenlandse partners uit tot samenwerking in het zoeken naar oplossingen voor mondiale uitdagingen. Nederland werkt samen bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen en wil een partner zijn in technologische en maatschappelijke oplossingen voor een betere wereld.

HANNOVER MESSE Digital Edition is the leading knowledge and networking platform for the manufacturing, energy and logistics industries. From AI and robotics to automation technology, logistics IT and industrial software to batteries and fuel cells: Under the guiding theme “Industrial Transformation”, industry thought leaders present their technologies and ideas for the factories, energy systems and supply chains of the future.

Conference program

What role does AI play in the industry? How can your data generate added value? What potential does hydrogen offer for industry? The interactive conference program at HANNOVER MESSE addresses these questions and more. Whether you are looking for concrete use cases or long-term strategies for the future, the ideas and visions of the speakers will inspire you and help you develop concrete measures for your company.

Read more

Are you active in Artificial Intelligence (AI) with applications for industry and services? Strengthen your position on the French and European markets. Go to the 1st European AI Village at the Global Industry Fair. This mission is headed by State Secretary Mona Keijzer of Economic Affairs and Climate (EZK). In collaboration with the Dutch AI coalition, the Netherlands has a country pavilion there, just like other European countries such as Germany, Finland, France and also European regions.

French President Macron is patron of this international fair. About 40 sectors are represented. It is expected that around 50,000 key decision-makers, 2,500 exhibitors, 17,000 companies and 1,000 training institutions will come from 84 countries.

Read more: https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/nederlands-paviljoen-ai-village-global-industrie-fair

Are you active in the field of Artificial Intelligence (AI)? Do you want to scout R&D or business opportunities in France? Then register for the digital AI mission to pitch your solutions to potential business partners. Explore options for collaboration within the European Union programmes. Learn more about the ambitions of the Global Partnership on AI.

Suppose we create the right environment for AI entrepreneurs to move past the COVID-19 crisis. Suppose we can put entrepreneurs in a position to reach their full potential. In that case, tens of thousands of smaller, innovative growth companies in the European Union can generate sustainable new jobs. Artificial intelligence is at the core of the digital and energy transition of the EU. Public-private collaboration is needed to create the right climate for innovative entrepreneurs. For that reason, the Dutch AI Coalition has organised an online AI mission with France and the Netherlands. This mission’s goal is to build awareness about the relevance of an AI ecosystem. We need this system to create and save jobs. We also need it to develop smart solutions for our health, mobility, nutrition, and, of course, our planet and climate.

Why France?

In Europe, France is leading the way in AI by seeking international cooperation. On 29 March 2018, President Macron launched his plan to invest €1.5 billion in AI over the next 5 years. His vision was to place France among the world leaders in AI R&D and innovation. The €1.5 billion is invested in:

 • Developing offensive data policy;
 • Focusing on 4 strategic sectors;
 • Boosting French research;
 • Planning the impact of AI on the labour market;
 • Making AI more environmental-friendly;
 • Opening the AI black boxes, and
 • AI as support for inclusivity and diversity.
Read more about the background.

Mission purpose

Participating in the virtual AI mission to France has 3 objectives:
 1. Positioning Dutch companies and knowledge institutions as innovative solution providers in the field of artificial intelligence, in cooperation with the Dutch AI Coalition;
 2. Building a relevant network to scale up AI solutions, promote trade and explore opportunities for R&D collaboration;
 3. Exploring the European, and specifically the French market, with associated French and European developments in the field of AI.

The mission is led by State Secretary for Economic Affairs and Climate Mona Keijzer and Focco Vijselaar, Director-General for Business and Innovation at the Ministry of Economic Affairs and Climate.

The programme

For whom?

For entrepreneurs, policymakers and researchers in artificial intelligence, interested in the French market/research community. The focus of the mission is on the health, mobility, energy, agriculture/food and high-tech systems and materials sectors.

Participating

Please sign up to participate.

We request active involvement before and during the mission. Please, supply data, pitch material, and so on. This mission is part of a pilot to organise online missions. For this reason, we do not ask for a financial contribution. We do ask participants to purchase a VR headset (Oculus Quest) for the programme on the third day.

More details

For more details or questions about the mission, please contact: Marloes Pomp, International Strategy National AI Coalition.

If you have any problems with your registration, please e-mail innovatiemissies@rvo.nl.