Berichten

Tot en met 4 november 2021 is het mogelijk om voorstellen in te dienen voor internationale R&D-samenwerkingsprojecten, gericht op innovatieve oplossingen rondom het transport van waterstof. De beste projectvoorstellen worden gehonoreerd met subsidies tot 500.000 euro. Lees hier meer.

Waterstof vraagt om nieuwe innovaties

Waterstof biedt grote kansen voor de toekomst. Maar het benutten van die kansen vraagt om veel onderzoek. Bijvoorbeeld: hoe kunnen gas-netwerken geschikt worden gemaakt voor het transport van waterstof? En hoe zit het met de efficiency (en de risico’s) bij opslag en transport? Andere vragen hebben betrekking op bijvoorbeeld materiaal-eisen, op ‘slimme’ aanpassingen aan de infrastructuur (monitoring, controle, sensoren, smart meters), of uitdagingen rondom het integreren van ‘vaste’ infrastructuur met mobiele transportvormen (per schip, over de weg).

Dit zijn allemaal onderwerpen die voorkomen in een recente subsidie-call van het Eureka-programma: ‘Green Hydrogen – European Infrastructure for transporting hydrogen’. In deze call worden partijen opgeroepen om voorstellen in te dienen voor internationale samenwerkingsprojecten rondom R&D en innovatieve oplossingen waarbij groene waterstof een centrale rol speelt.

Europese call voor waterstof-infrastructuur

In de call ligt veel nadruk op innovatieve oplossingen voor het transport van waterstof. Het gaat daarbij om onder meer:

 • analyses van verschillende transportopties (bijvoorbeeld direct transport versus LOHC, versus waterstofdragende stoffen) of van potentiële invoerroutes voor waterstof van overzee;
 • het combineren van netwerken voor elektriciteit, gas en verwarming (en de integratie van waterstof daarin);
 • internationale certificeringsopties voor waterstof en waterstofderivaten;
 • overgangsontwerp van gas naar geïntegreerde energienetwerken voor Europa;
 • R&D gericht op 100% hernieuwbare (groene) waterstof geïntegreerd in verschillende consumptiesectoren, waarmee het gebruik van fossiele grondstoffen fors verlaagd kan worden.

Daarnaast biedt de call ook ruimte voor andere waterstof-gerelateerde innovaties, bijvoorbeeld in thema’s als:

 • batterijen en brandstofcellen (en de bijbehorende productieprocessen);
 • proefinstallaties voor H2-opwekking en -opslag uit hernieuwbare bronnen (wind, zon);
 • nieuwe apparaten/systemen voor controle, regeling en distributie van waterstof (en daarmee verband houdende processen, met inbegrip van nieuwe materialen en sensoren);
 • verbeterde infrastructuren voor waterstofproductie, -gebruik en -uitbreiding (engineering, simulaties, constructie, logistiek);
 • nieuwe processen waarbij waterstof wordt gebruikt op industrieniveau (met name zware industrieën die van oudsher olie en gas gebruiken, zoals chemie, cement, scheepvaart).

Deadlines, doelgroep en subsidiebedragen

Het insturen van projectvoorstellen voor de Waterstof-call is nog mogelijk tot 5 november 2021. Dit is alléén mogelijk voor partijen uit de volgende acht landen: Nederland, België (Vlaanderen), Canada, Duitsland, Finland, Ierland, Portugal en Spanje.

Het beoogde project moet in ieder geval:

 • bestaan uit werkzaamheden gericht op de bovenstaande onderwerpen en thema’s;
 • worden uitgevoerd door een internationaal samenwerkingsverband (bestaande uit minimaal 2 samenwerkende partners uit de bovengenoemde landen);
 • worden gekenmerkt door een evenwichtige inbreng van de partners (hiervoor geldt een ratio van maximaal 70% – 30%);
 • een duur hebben van maximaal 36 maanden en van start gaan vanaf 15 mei 2022.

Projecten die in Brussel positief worden beoordeeld, kunnen vervolgens een subsidieaanvraag indienen (op nationaal niveau). Die tweede fase loopt voor Nederlandse partijen van 15 november 2021 tot en met 18 januari 2022. Zij kunnen een nationale Eureka subsidie aanvragen tot 500.000 euro. Het beschikbare budget voor Nederlandse projectpartners bedraagt in totaal 2 miljoen euro. Voor partijen buiten Nederland gelden afwijkende bedragen en termijnen.

Bron: EGEN nieuws

Lees meer over deze call op de pagina van de EUREKA Call bij RVO.

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Zodra de ronde is opengesteld, vind je alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Beoordelingscriteria

Een aanvraag wordt beoordeeld op 3 criteria:

 • Vraagarticulatie
  Is de onderzoeksvraag aantoonbaar gebaseerd op de vraag uit de beroepspraktijk?
 • Netwerkvorming
  Bevat het consortium de relevante partijen om de onderzoeksvraag te beantwoorden en zorg te dragen voor verdere verspreiding van de onderzoeksresultaten, zowel in het mkb als in de beroepsopleidingen?
 • Onderzoeksplan
  Bouwt het onderzoek voort op state-of-the-art kennis, passen de onderzoeksmethodieken bij de onderzoeksvraag, is het onderzoek navolgbaar en is de projectplanning en -organisatie realistisch?

In de beoordeling van een aanvraag weegt het onderzoeksplan mee voor 50%, vraagarticulatie en netwerkvorming elk voor 25%.

Eisen aan consortiumpartners

 • Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door een consortium dat naast de hogeschool ten minste bestaat uit 6 mkb-ondernemingen, aangevuld met een brancheorganisatie of een andere organisatie die het stimuleren van innovatie in het mkb in haar doelstellingen heeft staan. Van de vereiste 6 mkb-ondernemingen moeten er minimaal 5 in Nederland gevestigd zijn.
 • Het personeel van een hogeschool onderhoudt geen directe familiebanden met en/of heeft geen zakelijke belangen bij de betrokken mkb-ondernemingen.
 • Zzp’ers kunnen in plaats van mkb-ondernemingen deel uitmaken van het consortium. Een zzp’er moet dan wel deel uitmaken van een collectief dat zich aantoonbaar richt op innovatie en/of economische groei.
 • De consortiumpartners, waaronder de hogeschool zelf, dragen ten minste 50% bij aan de totale projectkosten. De cofinanciering kan zowel in geld of natura plaatsvinden.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag toegekend? Dan start je project tussen september 2021 en januari 2021. Gedurende de looptijd van het project ben je verplicht om Regieorgaan SIA op de hoogte te houden van de vorderingen van het project. En van eventuele wijzigingen in de samenstelling van het consortium of veranderingen in het onderzoek ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoeksplan. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina over projectbeheer.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Voor meer informatie en documenten ga naar RAAK MKB.

With 13 new SME deals, the Ministry of Economic Affairs and Climate (EZK) is regionally stimulating small and medium-sized businesses. The € 7.5 million in total from the SME Action Plan gives municipalities and provinces more resources to do what SMEs need in their region. The second batch of SME deals starts today and is worth € 4.5 million.

SME deals are collaborations between municipalities and provinces to strengthen the broad SMEs. With the second batch launching today, the total comes to 22 SMB deals. This is an important action from the SME Action Plan, according to State Secretary Keijzer (EZK):

“Whether it concerns training professionals or strengthening knowledge networks: municipalities and provinces often know best what SMEs need in their own region. That is why I do not want to reinvent the wheel with the SME deals, but we give an extra push to what is already running. In this way, entrepreneurs from 22 regions throughout the Netherlands receive support that is tailored to them. ”

More knowledge sharing for SME

Innovation, international entrepreneurship and knowledge sharing are important themes within this group. For example, the Sm@rt Together SME deal helps companies in the Arnhem-Nijmegen region to digitize. Think of support in the use of digital channels for new sales markets or revenue models.

In the regio of De Peel, knowledge sharing about robotization and digitization appears to be a major challenge for entrepreneurs in the smart manufacturing industry. The project “Digital Peel” inspires and supports companies to share their knowledge and experiences. The future labor market is also being deployed here through internships and career orientation with the platform ‘Internship Region Helmond-De Peel’.

Source: EZK

Read more about the SME Deals in Dutch here.

A total of 60 proposals were submitted in the HiTMaT Call 2020. Five thematic committees have examined a total of 60 proposals submitted in the HiTMat 2020 round. The committees, consisting of representatives of the HTSM roadmaps and research institutions, assessed the proposals based on four criteria:

• Quality of the project plan and degree of contribution to themes and roadmaps
• Quality of the consortium
• Originality
• Potential social and / or economic impact

These five expert committees selected 15 proposals as finalists for the 2020 edition. On Friday, October 30, during the Holland High Tech Autumn Event, the 10 prize winners were announced:

Life Sciences & health

Climate and circular economy

Security

Mobility

Agriculture, water and food

These winners will receive € 25,000 in seed money for the set-up of a public-private partnership project in which their high-tech research innovation is linked to one of the 5 social themes (Health and care, Climate and Circular Economy, Security, Mobility, Agriculture, Water and Food).

Read more about the HitMat call 2020 here. (Dutch)

In 2019 zijn binnen de jaarlijkse call van High Tech Systemen & Materialen (HTSM) 22 projecten gehonoreerd. Om ervoor te zorgen dat deze onderzoeken leiden tot maatschappelijk verantwoorde innovaties biedt NWO – met een HTSM MVI top-up call – de mogelijkheid om een aantal projecten te integreren met MVI-onderzoek. De call for proposals was vanwege Covid-19 gepauzeerd maar staat nu tot 27 augustus 2020 14:00:00 (CET) weer open voor indiening. Het totaalbudget van deze call bedraagt 500.000 euro.

Projectleiders van een aantal gehonoreerde HTSM 2019 aanvragen hebben het voornemen een aanvraag in te dienen in het kader van de HTSM MVI top-up call. Zij zijn op zoek naar alfa- en gammawetenschappers om met hen samen te werken voor het formuleren van een subsidieaanvraag. Het betreft onderzoek naar bijvoorbeeld voetgangersmanagement, sterkte en slijtvastheid van coatings, nieuwe 3D-geprinte materialen en een baanbrekende technologie die de MRI-scantijd verkort wat zich vertaalt in kostenverlaging terwijl de patiëntervaring wordt verbeterd.

Een korte samenvatting van hun gehonoreerde HTSM-projecten en contactgegevens vindt u op de MVI-website. Neem een kijkje op deze pagina voor meer informatie en wanneer u daar interesse voor heeft, kunt u met de desbetreffende projectleider contact leggen. De deadline voor het indienen van voorstellen is 27 augustus 2020 14:00:00 (CET).

Hand die grijpt naar rij met tandwielen

Herzieningsbesluit

Vanwege een geconstateerde inconsistentie in de call for proposals en de gestelde voorwaarden voor indiening is een herzieningsbesluit genomen.
De call is op twee punten aangepast:

 1. deelname aan de informatiebijeenkomst van 22 januari is vervallen als voorwaarde voor het indienen van een aanvraag
 2. opgenomen is dat alle HTSM 2019 projectleiders, die niet in staat waren om de informatiebijeenkomst bij te wonen, de mogelijkheid hebben om contact op te nemen met het TTW of SGW programmabureau om hun interesse voor de MVI top-up en hun wens om een aanvraag in te dienen, te bespreken.

Over MVI

NWO-MVI onderzoek richt zich op belangrijke maatschappelijke uitdagingen en de innovaties die daarvoor nodig zijn. Het brengt de maatschappelijke aspecten van deze (technologische) innovaties vroegtijdig in kaart, zodat hiermee in het ontwerp- en ontwikkelingsproces rekening kan worden gehouden. Het doel van NWO-MVI onderzoek is om innovaties tot stand te brengen die maatschappelijk aanvaardbaar zijn. De speerpunten van de NWO-MVI benadering zijn:

 • Proactief ontwerp- en ontwikkelingsperspectief
  Maatschappelijke aspecten en de potentiële impact op stakeholders worden van meet af aan betrokken in het proces van een innovatie. Bijvoorbeeld juridische, ethische / filosofische, economische, sociologische en (gedrags-) psychologische aspecten.
 • Multidisciplinariteiten geïntegreerde benadering
  Maatschappelijke uitdagingen zijn altijd multidisciplinair. In het onderzoek wordt alfa-, bèta- en gamma- expertise geïntegreerd ingezet voor het realiseren van innovaties die niet alleen een probleem proberen op te lossen maar ook maatschappelijk aanvaardbaar of verantwoord zijn.
 • Maatschappelijke relevantie en valorisatie
  Stakeholders worden betrokken bij het onderzoek, met het oog op de toepasbaarheid en implementatie van de onderzoeksresultaten en hun kennis van de praktijk.

Meer informatie op het NWO-MVI portal

Over HTSM

High Tech Systemen en Materialen is een van de negen Nederlandse topsectoren. Binnen HTSM zijn verschillende roadmaps gedefinieerd:  Advanced Instrumentation, Aeronautics, Automotive, Electronics, Embedded Systems, Healthcare, High Tech Materials, Lighting, Nanotechnology, Photonics, Printing, Security, Semiconductor Equipment, Smart Industry en Space. Daarnaast is er nog het cross-topsectorale thema ICT. Deze roadmaps en ICT vormen samen het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) van HTSM en geven de richting aan waarin het vraaggestuurd onderzoek zich in de komende jaren zou moeten ontwikkelen. Het onderzoeksprogramma HTSM is erop gericht kennis te ontwikkelen voor technologische doorbraken en innovatieve toepassingen. Onderzoekers en bedrijven werken daarin nauw samen.

Bron: NWO nieuws