Berichten

Diverse MedTech initiatieven uit Twente krijgen REACT-EU gelden toegekend. De miljoenen aan subsidie geven de betreffende bedrijven en onderzoekers in Twente een enorme boost, bewijzen de potentie van MedTech in de regio en versterken Kennispark Twente als MedTech hotspot.

Groen licht voor MedTech Factory

In de MedTech Factory kunnen straks startende en snelgroeiende bedrijven in de medische technologie beschikken over hoogwaardige en betaalbare microbiologische labs. In de MedTech Factory kunnen ze flexibel ruimte huren totdat ze groot genoeg zijn voor een eigen pand. Het concept kan met de 3,1 miljoen EFRO-subsidie en de reeds toegekende bijdrage uit de RegioDeal via TwenteBoard worden gerealiseerd door initiatiefnemers Novel-T en Kennispark Twente.

Novel-T presenteerde onlangs samen met haar regionale partners de ambitie om het MedTech cluster in Twente de komende jaren een stevige impuls te geven. In september 2020 boden Jaap Beernink (CEO Novel-T) en Eddy van Hijum (gedeputeerde Provincie Overijssel) namens het regionale cluster een investeringsagenda aan staatssecretaris Mona Keijzer aan. Op deze agenda stonden betaalbare labfaciliteiten hoog op het prioriteitenlijstje.

Anne-Wil Lucas, gebiedsdirecteur Kennispark: “Deze toekenning is fantastisch nieuws voor de regio en Kennispark Twente. Zonder deze subsidies komen dergelijke voorzieningen niet van de grond, terwijl ze essentieel zijn in de doorgroei van bedrijven. Dit zorgt ervoor dat we de Twentse MedTech-bedrijven kunnen behouden en bedrijven van buiten Twente kunnen aantrekken.”

Consortia van kennisinstellingen en Twentse medtech bedrijven

Naast de MedTech Factory zijn bij de andere REACT-EU toekenningen diverse consortia van Twentse MedTech-bedrijven en de Universiteit Twente vertegenwoordigd. Het gaat om samenwerkingen die erop gericht zijn met medische technologie bij te dragen aan een verbeterde en betaalbare zorgsector. Deze projecten geven blijk van het innovatievermogen en samenwerkingskracht binnen het regionale cluster.

Innovaties voor het behandelen van dementie en beter opsporen van borstkanker

Zo is ruim 1,5 miljoen euro toegekend aan het initiatief ‘reMIND’, waarin Demcon, Micronit en Locsens consortiumparters zijn. Binnen reMIND brengen de partijen vier verschillende technologieën bij elkaar te brengen om dementie beter te behandelen.

Een tweede consortium, bestaande uit PA Imaging, Hemabo en de Universiteit Twente in samenwerking met Radboud UMC ontvangt maximaal 2,6 miljoen euro voor het naar de patiënt brengen van een foto-akoestische mammografie.

Een derde voorbeeld is het consortium dat gevormd is rondom LioniX International, en bestaat uit onder andere Bronkhorst High-Tech, SurfiX, Qurin Diagnostics en PHIX. Tezamen werken zij aan de SensorChip gericht op het ontwikkelen van verschillende typen gas-, vloeistof en biosensoren. Zij ontvangen voor dit project ruim 2,5 miljoen euro.

Als laatste is het Enschedese bedrijf ILT Fineworks betrokken bij de industrialisatie van de ELENA Heart Technologie, waarvoor maximaal 1,7 miljoen euro is toegekend.

Jaap Beernink, CEO Novel-T: “De toekenning van deze REACT-EU subsidies voor zowel specifieke innovatieprojecten als versterking van de faciliteiten in het ecosysteem zijn van groot belang voor de ontwikkeling van het sterk groeiende MedTech-cluster in Twente. Innovatieve groeibedrijven zijn daarin de drijvende kracht. Voor de regio is de impact van deze bedrijven bijzonder groot, zowel vanuit maatschappelijk als economisch oogpunt.”

Over MedTechTwente

MedTech Twente is de innovatiehub waar medische technologie in versnelling komt. Hier werken bedrijfsleven en zorginstellingen de afgelopen 15 jaar nauw samen met onderzoekers van de kennisinstellingen om te komen tot innovaties voor de zorg van morgen. Innovaties worden ontwikkeld, gevalideerd en geïmplementeerd in een nauwe samenwerking tussen partijen, gefaciliteerd en versneld door ondersteunende organisaties als Novel-T, OostNL, VitaalTwente, HIP, WTC en HealthValley. Het is dan ook niet voor niets dat succesvolle MedTech bedrijven als Demcon, Medspray, Micronit, Lipocoat en IAMFluidics zijn ontstaan en gegroeid in Twente.

Over React-EU

De Europese Unie werkt met haar herstelprogramma EU Next Generation aan een snel, groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. Onder de noemer REACT-EU is hierdoor voor Oost-Nederland in 2021 47,5 miljoen euro -waarvan 5,9 miljoen Rijkscofinanciering- beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt toegekend aan projecten die op
1 april succesvol een aanvraag hebben ingediend. Deze projecten moeten eind 2023 afgerond zijn, zodat de regionale economie zo snel mogelijk herstelt. Het extra geld is daarom beschikbaar gesteld via het bestaande EFRO-programma OP Oost 2014-2020. In OP Oost werken de provincies Gelderland en Overijssel samen aan het stimuleren van slimme, duurzame en toekomstgerichte projecten bij bedrijven in Oost-Nederland.

Origineel artikel: KennisPark Twente

Plantbased leader Upfield announced plans to build a new state-of-the-art Food Science Centre and Beyond Meat will open a new co-manufacturing facility of its first production site outside the US. Both Upfield and Beyond Meat have chosen the Netherlands to realize their plans.

Both companies want to start with their activities in 2021. Upfield explains it has chosen for the Netherlands, because of the Wageningen ecosystem. Wageningen is considered as the Silicon Valley of the food industry and a world-class location for food innovation. Wageningen University is ranked as the world’s leading University in Agri-Food. Upfield will invest €50 million for their Food Science Center.

HollandBIO is working on an attractive business climate for all biotechnology related businesses, whether entrepreneurs work on innovation in plants, medicines, vaccines, cultured meat or biobased materials. By attracting these two big Agri-Food disruptors, the Netherlands demonstrates its potential role in helping to enable a transition to a more sustainable food system.

Read more     

Netherlands Emerging as New Plant-Based Industrial Hub as Upfield Announces €50M Investment For the Future of Plant-Based Foods


Source:
HollandBio news
Photo by Dan Gold on Unsplash