Berichten

Koningin Maxima ‘opent’ supercomputer (credits: Vera Duivenvoorden)

14 biljard berekeningen per seconde maakt de nieuwe nationale supercomputer Snellius. Hierdoor zijn Nederlandse onderzoekers in staat nog meer wetenschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatverandering of onderzoek naar corona. Koningin Máxima opende de supercomputer op het Amsterdam Science Park. De nieuwe supercomputer is voor 18 miljoen euro gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (via NWO) en voor 2 miljoen euro door SURF.

Nieuwe mogelijkheden voor onderzoekers

Tijdens de feestelijke opening sprak onder anderen klimaatwetenschapper Henk Dijkstra over de nieuwe mogelijkheden die Snellius zijn onderzoek biedt:

‘Hiermee kunnen we nieuwe vragen beantwoorden over wat er op dit moment gebeurt met het klimaat ten gevolge van de toename van broeikasgassen. We kunnen ook gedetailleerder verwachtingen maken voor het klimaat van de toekomst, met name het optreden van extremen zoals hittegolven en overvloedige neerslag. Je hebt een supercomputer nodig vanwege de omvang van de berekeningen en de hoeveelheid data die hiermee gemoeid zijn. Dit soort berekeningen zijn praktisch onuitvoerbaar op een laptop.’

NWO-voorzitter Marcel Levi beaamt dat:

‘Door de digitalisering van alle wetenschapsgebieden heeft elke wetenschapper behoefte aan rekencapaciteit. Laagdrempelige toegang tot rekencapaciteit is essentieel voor onderzoekers in Nederland om ook in de toekomst topwetenschap te blijven bedrijven.’

Een krachtige computer

Snellius is toegankelijk voor alle Nederlandse wetenschappers. De supercomputer wordt beheerd door SURF, de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek, en staat op het Amsterdam Science Park. De computer zelf is gebouwd door Lenovo. Daarnaast was het een belangrijke vereiste dat de nieuwe supercomputer zo energiezuinig mogelijk zou zijn. Dankzij de waterkoelingstechnologie koelt het systeem efficiënter af en is er veel minder luchtkoeling met ventilatoren nodig. Het systeem wordt de komende jaren in fases opgebouwd en krijgt uiteindelijk een peak performance van 14 petaflop/s. Het is daarmee het krachtigste high-performance computing-systeem van Nederland. Door gebruik te maken van de nieuwste generatie GPU’s (graphics processing units) is de computer bovendien zeer goed bruikbaar voor machine learning.

Investeren in digitalisering

De manier waarop er met onderzoeksdata en -bronnen wordt gewerkt verandert sterk. Niet alleen de omvang, maar ook de complexiteit van datasets is fors toegenomen. Om mee te kunnen doen in het veranderende digitale landschap zijn er in het regeerakkoord Rutte III middelen ter beschikking gesteld voor de versterking van de ICT. Naar aanleiding hiervan heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap NWO verzocht om de voorziene investeringen nader uit te werken in een uitvoeringsplan. Hiervoor is een impulsfinanciering van 40 miljoen euro beschikbaar gesteld aan NWO. Deze financiering is bestemd om meer toegankelijke data, een betere digitale infrastructuur, krachtigere rekencapaciteit en meer opslagcapaciteit te bewerkstelligen, en maakt tevens de Snellius computer mogelijk.

Lees ook

Longread van CWI – over hoe CWI-onderzoekers al sinds de aanschaf van de eerste nationale supercomputer in 1984 hebben gerekend op deze krachtige machine: van het testen van beveiligingssleutels tot het simuleren van gas- en vloeistofstromingen en elektrische ontladingen. 

Met dit online matchmaking platform brengen we verschillende partijen uit de wetenschap, het bedrijfsleven, de beroepspraktijk en de wetgeving bij elkaar die willen bijdragen aan de acceptatie en implementatie van bestaande diervrije modellen voor veiligheidsbeoordeling.

Het doel is om gezamenlijk wetenschappelijke en praktijkgerichte onderzoeksvoorstellen en concrete adaptatiemaatregelen te ontwikkelen, met focus op acceptatie, bruikbaarheid en implementatie van bestaande diervrije modellen. We streven naar brede consortia waarin onderzoekers en andere stakeholders uit verschillende domeinen intensief samenwerken.

Deze matchmaking organiseren we in het kader van het NWA-programma Veiligheidstoetsing via diervrije modellen.

Programma

De online bijeenkomst op 28 oktober biedt een gevarieerd en interactief programma om ideeën voor projecten uit te wisselen en nieuwe contacten te leggen. Het programma op hoofdlijnen (zie ook Agenda):

 • 09:00-09:25 Welkom en Introductie NWA-call
 • 09:25-09:50 Uitgenodigde spreker – TBA
 • 09:50-10:10 Break-out sessies
 • 10:10-10:25 Korte pauze en 1:1 vergaderingen
 • 10:25-10:50 Standplaatsen
 • 10:50-11:05 Introductie Impactplan Aanpak
 • 11:05-11:20 Korte pauze en 1:1 vergaderingen
 • 11:20-11:50 Break-out sessies
 • 11:50-12.30 Einde bijeenkomst

Na aanmelding krijg je toegang tot de online sessies via Agenda.

De 1-op-1 gesprekken kun je direct na aanmelding inplannen (ga naar Hoe het werkt voor instructies)

Platform: kansen voor nieuwe samenwerkingen

Om matchmaking zo optimaal mogelijk te faciliteren, bieden wij naast dit evenement een matchmaking platform aan. Na registratie krijg je toegang tot dit platform, dat je verschillende mogelijkheden biedt om expertise op te zoeken en nieuwe samenwerkingen aan te gaan met partijen uit verschillende sectoren. Zie Hoe het werkt voor meer informatie.

Met dit platform hopen we bij te dragen aan het creëren van nieuwe netwerken, die niet alleen een meerwaarde hebben voor dit NWA-programma, maar ook voor andere initiatieven of toekomstige programma’s. Het platform zal in ieder geval bestaan ​​tot de deadline voor het indienen van beknopte aanvragen (12 november 2021).

Informatie over de oproep

Voor meer informatie over de call for proposals gaat u naar NWA call.

Vergrijzing, diabetes type 2, tekort aan zorgpersoneel; onze samenleving staat voor grote uitdagingen die vragen om meer kennis en baanbrekende innovaties. Dat biedt kansen voor wetenschappers, bedrijven en publieke partijen. NWO speelt daar op in door jaarlijks via diverse subsidie-instrumenten ruim €100 miljoen te investeren in onderzoek waarin publieke en private partijen samenwerken.

De rol van het MKB

Om tot maatschappelijke en economische impact te komen is de deelname van het MKB noodzakelijk en is daarom in alle instrumenten een belangrijk partner in het onderzoek. Door het delen van kennis en het samenwerken aan innovaties kan er een vertaalslag worden gemaakt van onderzoeksresultaten naar oplossingen voor de maatschappij. Voor onderzoek dat gefinancierd wordt binnen het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) hanteert NWO stimuleringsmaatregelen om het MKB beter te betrekken. NWO stelt twee nieuwe instrumenten beschikbaar.

Over de NWO-instrumenten

 1. Bij ‘Vraag voor Partners’ ontwikkelt een publieke en/of private partner in een partnerschap met NWO een onderzoeksprogramma rondom een bepaalde kennis- en/of ontwikkelvraag. De partner is medefinancier (min. €1.5 miljoen cash) in het programma en NWO verdubbelt dit bedrag. Dit instrument is daarmee vooral geschikt voor (een combinatie van) publieke en/of private partijen die een thematisch onderzoeksprogramma van aanzienlijke omvang willen initiëren.
 2. Bij ‘Vraag voor Consortia’ dient een consortium van kennisinstellingen, publieke en private partijen een onderzoeksvoorstel in ter beantwoording van een zelfgekozen kennis- en ontwikkelvraag.

De financiële NWO-bijdrage aan deze instrumenten is beschikbaar voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers in samenwerking met bedrijven. De mate van cofinanciering door private partijen is voor deze instrumenten vastgesteld op 50%, en tenminste 30% van de totale omvang van het partnerschap.

Meer informatie over deze en andere onderzoeksprogramma’s is te vinden op www.nwo.nl/kic.

Bron: HollandBio news

Nederland heeft een sterke positie op het gebied van fotonica. Ook Taiwan besteedt veel onderzoekscapaciteit aan fotonica. Taiwan is één van de markten waar de Nederlandse fotonica-sector zich in publiek-privaat verband positioneert, zowel op het gebied van technologische samenwerking als businessontwikkeling. Taiwan heeft een excellente positie op het gebied van de semicon-productie en staat onder meer door wereldwijde klimaatontwikkelingen voor vele maatschappelijke uitdagingen die fotonische innovaties kunnen helpen oplossen. Nederland en Taiwan kunnen profiteren van elkaars sterktes. Er bestaan reeds sterke banden tussen Nederland en Taiwan waarop de bilaterale PPS-samenwerking kan bouwen.

Wie kan aanvragen

Aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Naast de hoofd- en medeaanvrager(s) bestaat een consortium uit één meer cofinanciers.

Voor deze call for proposals is vanuit NWO een budget van 1,5 miljoen euro beschikbaar ten behoeve van Nederlandse onderzoeksgroepen. Vanuit Taiwan is een vergelijkbaar bedrag beschikbaar voor Taiwanese onderzoekers. De maximale financiering vanuit NWO per voorstel bedraagt maximaal 750.000 euro. MOST financiert het Taiwanese werkpakket(zie hiervoor de website van MOST).  Naast de financiering van NWO en MOST geldt er een cofinancieringseis van 10% van de totale projectkosten. Deze verplichte cofinanciering mag zowel in cash als in kind geleverd worden.

Budget in call

Voor deze call zijn volgende budgetmodules aan te vragen:

 • Personele kosten
 • Materiële kosten
 • Investeringen
 • Kennisbenutting
 • Internationalisering
 • Projectmanagement

De maximale looptijd van een project is vijf jaar.

De deadline voor het indienen van aanvragen is 9 november 2021, om 14:00:00 CEST.

De vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende drie beoordelingscriteria:

 • Kwaliteit onderzoek
 • Kwaliteit consortium
 • Wetenschappelijke impact

De kwalificatie komt tot stand vanuit de gemiddelde beoordeling op de drie criteria, waarbij ieder criterium even zwaar weegt

Procedure

aanvragen worden beoordeeld door referenten, waarna aanvragers gelegenheid krijgen een weerwoord op te stellen. De beoordelingscommissie beoordeelt vervolgens de aanvragen op basis van de referentenrapporten, schriftelijk weerwoord.

Het bestuur neem een besluit over honorering op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

Lees meer en download de volledige call informatie op de website van NWO.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) investeert 20 miljoen euro in zeven projecten voor vernieuwende wetenschappelijke infrastructuur. Deze ‘investeringen NWO-groot’ worden ingezet voor de aanschaf van hoogwaardige apparatuur, dataverzamelingen en software. Zo versterkt NWO de wetenschappelijke infrastructuur, die Nederlandse kennisinstellingen beschikbaar stellen aan de Nederlandse onderzoeksgemeenschap. Wetenschappers uit heel Nederland werken vaak samen binnen de projecten waar de nieuwe faciliteiten gerealiseerd worden, ook met internationale partners.

De zeven toegekende projecten komen uit alle wetenschapsdomeinen: zowel het exacte domein, het alfa-/gammadomein en het medische domein. Een van projecten is bijvoorbeeld de ontwikkeling van een elektronenmicroscoop voor de dynamische vastlegging van biomaterialen. Het gaat om nieuwe technologie, waarmee filmpjes gemaakt kunnen worden van wat er precies in cellen gebeurt. Met deze kennis wordt het makkelijker om ziekten als kanker en Alzheimer beter te begrijpen. Tot nu toe kunnen microscopen alleen maar foto’s maken, maar dat gaat hopelijk veranderen met deze nieuwe techniek die aan de Radboudumc wordt ontwikkeld.

De Universiteit Twente krijgt middelen om een laboratorium verder te ontwikkelen, waar met behulp van röntgen beter in batterijen en andere elektronische apparaten gekeken kan worden. Energieconversie en energieopslag worden steeds belangrijker in onze maatschappij, maar we weten nog onvoldoende van de chemische en elektronische processen die plaatsvinden tussen verschillende materialen, waaruit een batterij is opgebouwd.

Bekijk het overzicht van alle projecten

“Onderzoek van wereldklasse”

Marcel Levi, bestuursvoorzitter van NWO over de toegekende investeringen: “De projecten zijn stuk voor stuk uniek in hun soort en maken nieuw onderzoek mogelijk met grote toegevoegde waarde kennis voor de samenleving.  Neem het laboratorium voor het meten van toxische stoffen dat de Universiteit Leiden echt nu verder kan ontwikkelen. Van veel stoffen weten we niet precies welke effecten zij op de mens hebben en bij welke hoeveelheden er ziekten kunnen optreden. Met dit lab kunnen de effecten van stoffen sneller worden onderzocht, en ook beter in kaart gebracht.”

Hoogwaardige wetenschappelijke infrastructuur is van cruciaal belang voor de Nederlandse onderzoeksgemeenschap, maar de hoge kosten die daarmee gepaard gaan, kunnen individuele instellingen in hun eentje niet dragen. “Alleen met een sterke wetenschappelijke infrastructuur kunnen we met zijn allen onderzoek van wereldklasse leveren. We willen als Nederland hieraan bijdragen om als kenniseconomie mee te blijven komen.”

Verschillende criteria

NWO ontving dertig aanvragen voor het programma investeringen NWO-groot. De aanvragen zijn door een onafhankelijke adviescommissie van wetenschappers uit verschillende disciplines beoordeeld. De commissie heeft de voorstellen beoordeeld op basis van verschillende criteria, zoals wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke impact en bracht bij verschillende consortia een virtueel bezoek om toelichting te krijgen over de aanvraag. Zeven projecten hebben een subsidie ontvangen. De toegekende NWO-bijdrage varieert van ongeveer 1,5 tot 4,8 miljoen euro.

De volgende ronde investeringen NWO-groot opent deze zomer. Belangstellenden kunnen tot het einde van dit jaar een voorstel indienen.

Bekijk de video

Onderstaand de video: Investeringen NWO-groot – Nieuwe digitale onderzoekstools voor VOC archieven.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) verwacht dat met deze financiële ondersteuning voor innovatie de komende jaren enkele tientallen nieuwe kennisintensieve bedrijven van de grond kunnen komen.
Bart Brouwers

Het kabinet trekt opnieuw 24 miljoen euro uit voor start-ups die kunnen groeien dankzij kennis uit onderzoek. Het gaat om drie samenwerkingen tussen innovatieve bedrijven, universiteiten, andere kennisinstellingen en (durf)investeerders op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), medtech en watertechnologie. Het gaat om de tweede tender van de zogenoemde Thematische Technology Transfer-regeling (TTT).

In september 2019 stelde het kabinet hetzelfde bedrag beschikbaar voor samenwerkingen op het gebied van regeneratieve geneeskunde, smart systems en circulaire oplossingen. Deze ondersteuning heeft volgens het kabinet inmiddels geleid tot de eerste investeringen zoals in een startup die een biologisch medicijn tegen trombose ontwikkelt.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben de drie consortia geselecteerd. Elk consortium krijgt 8 miljoen euro van de beschikbare 24 miljoen euro.

1. Kunstmatige intelligentie

De eerste samenwerking gaat zich richten op het toepassen van kunstmatige intelligentie binnen de thema’s zorg en veiligheid. Onder coördinatie van de Universiteit van Amsterdam nemen vijf Nederlandse universiteiten, vier universitair medische centra, het Centrum voor Wiskunde en Informatica en de Eindhovense durfinvesteerder LUMO Labs deel.

TTT.AI moet hét Nederlands loket worden voor AI-startups die ontstaan vanuit een kennisinstelling. “Met dit AI-consortium kunnen wij meer AI-initiatieven vanuit onze kennisinstellingen succesvol richting de markt en maatschappij brengen”, zegt Peter Westerhuijs, projectleider van het consortium en business developer bij IXA-UvA.

Andy Lürling, Founding Partner van LUMO Labs, geeft aan dat zijn investeringsfonds al volop werkt met kennisinstellingen. “Dankzij dit TTT.AI consortium zijn wij met elkaar veel beter in staat om kansrijke initiatieven te identificeren en een vliegende start te geven. Baanbrekend onderzoek en innovatieve ontwikkeling op het gebeid van AI kunnen op deze manier sneller en beter hun weg vinden in de samenleving. Vroege fase financiering is onmisbaar om de stap van idee naar impact te maken.”

2. Medische technologie voor betere diagnoses

Een consortium van de vier technische universiteiten, universitair medische centra in Rotterdam, Nijmegen en Maastricht en de Amsterdamse durfinvesteerder Innovation Industries bundelt de krachten voor meer succesvolle medische technologie. Ze bouwen aan een nationaal en open programma dat in een vroege fase de juiste kennis en expertise bij elkaar brengt en de marktgang van medische technologische innovaties versnelt voor bijvoorbeeld betere of minder belastende diagnoses en behandelingen.

3. Watertechnologie voor hergebruik en opslag van energie

Netherlands Enabling Watertechnology (NEW), het consortium voor watertechnologie, krijgt eveneens € 8 miljoen. Het consortium bestaat uit WetsusRijksuniversiteit GroningenDeltares en Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland (NOM). NEW stimuleert starters met initiatieven op het gebied van watertechnologie om zo de transitie naar een circulaire, duurzame en klimaatneutrale economie te versnellen, bijvoorbeeld op het gebied van water- en grondstoffenhergebruik en productie en opslag van energie uit water.

Het NEW-plan bestaat uit twee onderdelen: kennisoverdracht en een fonds. De partners in het kennisoverdrachtsdeel gaan kansrijke kennisstarters scouten, hen versneld laten ontwikkelen en de meest veelbelovende starters voordragen bij het NEW-fonds. “Zonder de financiële ondersteuning vanuit het NEW-fonds zullen veel goede ideeën op watertechnologiegebied de markt uiteindelijk niet halen”, aldus een toelichting van NEW. “Door de gecombineerde kennis en brede expertise zullen sterkere innovaties worden ontwikkeld door de kennisstarters. Dit, in combinatie met het NEW-fonds dat wordt beheerd door de NOM, leidt tot meer kansrijke kennisstarters en een snellere transitie van startups naar de groeifase.”

“Nederland innovatieleider”

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) verwacht dat met deze gerichte financiële ondersteuning voor innovatie de komende jaren enkele tientallen nieuwe kennisintensieve bedrijven van de grond kunnen komen. “Nederland is Europees innovatieleider en dat willen we blijven. Deze regeling richt zich op technologische samenwerking tussen wetenschap en ondernemers en geeft een impuls aan onze toekomstige banen en inkomsten. Het is belangrijk dat we ons in de huidige economische crisis op innovatie voor zowel de korte als de lange termijn richten.”

Bron artikel: Innovation Origins

NWO-Perspectief-subsidie van 4,8 miljoen euro voor breed consortium onder leiding van TU/e-hoogleraar Jaap den Toonder om een hoognodige universele standaard voor de farmaceutische industrie te ontwikkelen.

Klik op de afbeelding om het NWO-filmpje te bekijken. Afbeelding: hDMT.

Wetenschappers bouwen voortvarend aan zogeheten ‘organen-op-chips’; kleine chips met menselijke cellen, om bijvoorbeeld kankeruitzaaiingen in de bloedbaan of de ontwikkeling van littekenweefsel te bestuderen, of om het effect van medicijnen of voeding buiten een mensenlichaam te testen. Om de stap naar de industrie te zetten, gaat een collectief van tientallen onderzoeksgroepen, bedrijven en kennisinstellingen, samengebracht door het orgaan-op-chip consortium hDMT, bouwen aan een universele standaard, ondersteund door een NWO-Perspectief-subsidie van bijna vijf miljoen euro. Het uiteindelijke doel in de toekomst: het aan elkaar koppelen van meerdere orgaanchips om een heel lichaam te kunnen simuleren.

Wie bij chips alleen maar aan computers denkt, komt tegenwoordig bedrogen uit. Een orgaan-op-een-chip bestaat meestal uit een plastic plaatje met geïntegreerde microkanaaltjes en -kamertjes. Binnenin groeien complexe weefsels van menselijke cellen in een omgeving die het menselijk lichaam nabootst maar met het blote oog nauwelijks zichtbaar is.

Een minieme hoeveelheid vloeistof stroomt langs de levende cellen om ze van voedingsstoffen te voorzien. Een pompje zorgt voor de aan- en afvoer ervan. Sensoren in de chip meten hoe de cellen reageren en actuatoren brengen veranderingen aan. Bijvoorbeeld een andere druk, mechanische kracht, zuurstofniveau of stroomsnelheid.

Een voorbeeld van een orgaan-op-een-chip, een plastic plaatje met geïntegreerde microkanaaltjes waarin complexe weefsels van levende cellen bestudeerd kunnen worden. Foto: Bart van Overbeeke, TU Eindhoven.

Door vervolgens een medicijn, voedingsmiddel of cosmetisch product toe te voegen, kunnen de onderzoekers nagaan hoe de weefsels hierop reageren. De chip past perfect onder een lichtmicroscoop, om eenvoudig én live het proces te kunnen volgen.

Opschaling stokt door ontbreken universele standaard

Op dit moment worden de chips vooral gebruikt door onderzoekers, om beter te begrijpen hoe de cellen zich gedragen in hun micro-omgeving of hoe ziektes zich ontwikkelen en zich door het lichaam verspreiden. In Eindhoven werken ze bijvoorbeeld aan kanker-op-een-chip (zie het filmpje hieronder) en aan zenuwstelsel-op-een chip.

In dit filmpje is te zien hoe de kankercellen uit het eerste orgaan uitzaaien via de bloedbaan, om zich vervolgens te nestelen en te vermeerderen in het tweede orgaan. Via deze orgaan-op-een-chiptoepassing kunnen onderzoekers nauwkeurig volgen wat er gebeurt, om zo het proces van kankeruitzaaiingen beter te begrijpen. Animatie: ICMS animatiestudio. 

Van grootschalig gebruik door farmaceuten is nog geen sprake omdat een universele standaard ontbreekt. Er zijn namelijk vele soorten chips, elk met een ander ontwerp, afmeting en van een ander materiaal. Bovendien zijn de chips moeilijk in te passen in de pijplijn van de farmaceutische industrie en is de opschaling naar grotere aantallen erg lastig. Kortom: ze zijn ontwikkeld voor onderzoek, niet voor de industrie.

Daar willen tien onderzoeksgroepen van acht universiteiten, verenigd in het Nederlandse orgaan-op-chip consortium hDMT, nu verandering in brengen. Dit doen zij samen met 21 bedrijven, drie kennisinstellingen en twee stichtingen. Onder leiding van hoogleraar Microsystemen Jaap den Toonder van de TU Eindhoven gaan ze een gestandaardiseerd en modulair platform ontwikkelen voor organen-op-chips: de ‘SMART Organ-on-Chip’. Daarvoor ontvingen ze op 10 maart de ‘Perspectief’-subsidie van NWO van 3,4 miljoen euro. De partners investeren daarnaast ook nog eens 1,4 miljoen euro in het project.

Schadelijke medicijnen vallen eerder af

Farmaceuten kunnen veel baat hebben bij het gestandaardiseerde platform. De ontwikkeling van een nieuw medicijn kost namelijk minimaal 10 jaar en miljarden euro’s. Dat langdurige en kostbare proces is het gevolg van de verschillende fasen die het nieuwe geneesmiddel moet doorlopen. En 80% van de veelbelovende medicijnen valt in de laatste fase alsnog af.

Den Toonder: “Als je de medicijnen direct kunt uittesten op een realistisch menselijk orgaan-op-een-chip model, waarbij de complexiteit van het lichaam meteen wordt meegenomen, dan kun je schadelijke of niet-werkende medicijnen veel eerder in het proces elimineren zodat veel kosten worden bespaard”.

Chips aan elkaar koppelen

Om de chips te kunnen standaardiseren bouwen de onderzoekers een ‘docking’-plaat met een standaardafmeting, waarin de vloeistofkanalen en de elektronica zitten. Vervolgens kunnen de chips er als modules op worden geklikt.

Zo zijn er weefselchips waarop de cellen in de juiste micro-omgeving zitten, en technische chips met innovatieve vloeistofpompjes en fysische en chemische sensoren. Den Toonder: “Dat maakt het systeem flexibel, je kunt de chips er in elke gewenste combinatie op klikken, afhankelijk van het type orgaan dat je wilt onderzoeken en de vraag die je wilt beantwoorden.”

Een visuele representatie van één weefselchip van huid en haar, en twee technische chips, die precies op de ‘docking’-plaat en aan elkaar kunnen worden geklikt. Afbeelding: hDMT.

Het hele systeem sluit aan bij de farmaceutische processen en biomedische R&D. Bijvoorbeeld om te kunnen werken met pipetteerrobots en ingewikkelde microscopische technieken. Bovendien wordt het een toegankelijke ‘open-technologie’, zodat ook andere bedrijven hun eigen toepassingen kunnen ontwikkelen en toevoegen aan het bestaande platform.

Den Toonder: “Door verschillende orgaan-op-een-chip modellen aan elkaar te koppelen, kunnen we uiteindelijk ook de interacties tussen organen nabootsen. Dat is heel belangrijk, want organen functioneren in een lichaam niet op zichzelf. We hopen op termijn chips van alle organen van het menselijk lichaam te kunnen ontwikkelen, koppelen en onderzoeken. Onze uiteindelijke droom is dan ook een lichaam-op-een-chip, waarmee je bijvoorbeeld de werking van een nieuw medicijn in alle organen kunt bestuderen. Zo kun je tegelijk zien of de lever het medicijn niet afbreekt, of de darmen niet beschadigen en of er geen hartproblemen ontstaan.”

Littekens bestuderen

De onderzoekers richten zich in het Perspectief-programma in het bijzonder op de ontwikkeling van littekenweefsel: fibrose. Naast mooi geheelde littekens, schiet fibrosevorming bij organen soms door tot woekerende bindweefselgezwellen. Daarbij speelt de omgeving van het orgaan een grote rol. Het is daarom cruciaal om bij het bestuderen van dit proces die omgeving mee te nemen in de orgaan-op-een-chipmodellen.

Juist die complexiteit heeft tot nu toe een goed model om fibrose te bestuderen in de weg gestaan. Het team bouwt daarom nu weefselchips van darm, huid en gewrichten om de processen op systeemniveau te kunnen bestuderen.

Een visuele representatie van de universele standaard in de praktijk. De docking-plaat met daarop drie chips, past precies onder een eenvoudige microscoop. Via de computer worden de verschillende sensoren en actuatoren aangestuurd. Afbeelding: hDMT.

Den Toonder: “De NWO-Perspectief-subsidie geeft ons de mogelijkheid om de brede multidisciplinaire groep wetenschappers die je nodig hebt voor zo’n ontwikkeling samen te brengen met industriële partners, van maakindustrie tot eindgebruikers.” Den Toonder werkt als werktuigbouwkundige aan de TU Eindhoven zelf binnen het Institute for Complex Molecular Systems (ICMS).

Het juiste medicijn voor die ene patiënt

Naast de farmaceutische industrie, kan ook het opkomende onderzoeksveld van gepersonaliseerde geneeskunde flink profiteren van de gestandaardiseerde orgaan-op-een-chip-technologie. Medicijnen worden nu ontwikkeld voor de gemiddelde persoon, en werken als je geluk hebt maar bij één op de vier mensen. Er zijn zelfs medicijnen op de markt die maar bij één op de twintig personen aanslaan. Als je een paar potentiële medicijnen vooraf kunt uittesten op cellen van die patiënt waarvoor je de behandeling zoekt, kun je direct het juiste medicijn voor de juiste persoon toedienen.

Maar ook buiten de gezondheidszorg vinden de nieuwe chips een industriële toepassing. Denk bijvoorbeeld aan een huid-op-een-chip waar je de bijwerkingen van cosmetica kunt uittesten, of een darm-op-een-chip om allergieën voor een nieuw voedingsmiddel te toetsen. Een bonus van orgaan-op-een-chiptechnologie is dat het aantal dierproeven op termijn flink teruggebracht kan worden.

Het Nederlandse orgaan-op-chip consortium hDMT heeft de volgende partners voor dit NWO-Perspectief-programma bijeengebracht: Amsterdam UMC/VUmc, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, UMC Utrecht, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Universiteit Twente, Wageningen University & Research, 300MICRONS, Applikon, BioLamina, Convergence, Demcon, Galapagos, Genmab, Hy2Care, IBA Lifesciences, ibidi, Life Science Methods, LipoCoat, Micronit Microtechnologies, OnePlanet Research Center/imec, Poietis, PolyVation, Stichting Proefdiervrij, provio, Qurin Diagnostics, ReumaNederland, RIVM, Spektrax, TissUse, TNO, Unilever Safety & Environmental Assurance Centre, Ushio INC. 

 

Bon: TU Eindhoven news item

Persbericht Rijksoverheid

Zes consortia van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden gaan de komende jaren werken aan onderzoek gericht op technologische innovatie met economisch potentieel. Ze hebben binnen het Perspectief-programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in totaal 22 miljoen euro vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) toegekend gekregen voor innovatief onderzoek. De 138 betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties dragen daarnaast tien miljoen euro bij uit eigen middelen.

Economische en maatschappelijk impact

De zes toegekende programma’s richten zich op een nieuwe generatie optische breedbandverbindingen, het winnen van bruikbare stoffen uit industriële afvalstromen, het ontwikkelen van lichtere materialen voor CO2-reductie in transport, het standaardiseren van het maken van stukjes menselijk orgaan op een chip, het voorkomen van zoetwatertekorten door betere zuiveringstechnieken en het koppelen van data voor slimmere elektriciteitsnetwerken die helpen bijdragen aan de energietransitie.

Perspectief is een programma dat wetenschappers uitdaagt om in samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties nieuwe onderzoekslijnen op te zetten met economische en maatschappelijke impact. Perspectief heeft als doel een bijdrage te leveren aan het creëren van economische kansen binnen de sleuteltechnologieën en de maatschappelijke thema’s van het missiegedreven innovatiebeleid.

Ontwikkeling van nieuwe technologieën cruciaal

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “Innovatie is de basis voor onze toekomstige banen en inkomsten. Daarom blijft het noodzakelijk om onderzoek actief te financieren en samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, wetenschap en overheden te stimuleren. We richten ons daarbij op grote maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en de energietransitie. Ontwikkeling van nieuwe technologieën is hierbij cruciaal. Oog hebben voor de toekomst is ook nodig om ons uit de coronacrisis te kunnen innoveren en de Nederlandse economie te versterken.”

De samenstelling van de consortia is kenmerkend voor Perspectief: alle spelers die nodig zijn om te komen tot bruikbare oplossingen in de praktijk nemen deel. Zo zijn bij het programma gericht op toekomstige slimme elektriciteitsnetwerken niet alleen technologiebedrijven en technisch dienstverleners, maar ook de drie grootste Nederlandse netwerkbeheerders betrokken. Bij het programma dat zoetwatertekorten wil oplossen werken de onderzoekers zowel met ingenieursbureaus en waterbedrijven samen, als met waterschappen, gemeentes en provincies.

The Dutch Research Council (NWO) has awarded a Vidi grant of 800,000 euros to UT-researchers  Tatiana Filatova and Rebecca Saive. This grant will enable the two laureates to strengthen their own, innovative line of research and set up a competitive research team over the next five years.

Prof. dr. Tatiana Filatova – A SOCIAL TIPPING POINT: climate-resilient futures through transformational adaptation

Department of Governance and Technology for Sustainability (CSTM), Faculty of BMS

Prof. dr. Tatiana Filatova

Accelerating ramifications of climate change cannot be addressed via conventional adaptation. The adaptation strategies that proved successful in the past face their limits today under rapidly changing climate. Given the unprecedented scale of changes, the world needs to prepare for transformational adaptation – new radical grand changes in societal responses to hazards.

Transformational shifts in society to increase socio-economic resilience to climate change raise an active scientific debate. People and social institutions evolve gradually, while transformational shifts often occur after critical, crisis situations. Yet, gaps in the theory of transformational climate change adaptation remain, impeded by our inability to follow adaptation processes across scales and over time, and to verify theory with data. Moreover, methods to integrate dynamics of individual behaviour and evolution of social institutions in climate change assessments are lagging.

The ambition of this Vidi project is to gain a fundamental understanding of social tipping points in climate change adaptation. It will develop methods and computational models that account for socio-economic dynamics in models for climate change adaptation and better inform climate adaptation policy assessments.

Dr. Rebecca Saive – Light-controlled nanosystems

Inorganic Materials Science, faculty TNW

Dr. Rebecca SaiveDirect conversion of light into mechanical motion has fascinated mankind for centuries, examples including Sir William Crookes’ radiometer, light sails for space craft propulsion and Feringa’s molecular machines. Nanoscale propulsion systems enable novel technologies such as nanorobots for targeted drug delivery and enhanced mass-transport in photochemical systems. Novel, versatile light-driven propulsion systems are required to unlock better performance and new applications of such nanosystems.

In this Vidi project,  a new field of research is proposed, enabling direct light conversion into mechanical motion and displacement on-chip, hereby called piezo-photomotion. To achieve this goal, hybrid materials systems will be developed that combine the photovoltaic with the piezo electric effect. In photovoltaic devices light is transformed into an electric power while piezo electric materials convert mechanical displacement into voltage and vice versa. The goal of this Vidi project is to analyze fundamental properties such as the energy conversion efficiency as well as to explore possible applications of these novel materials systems such as light-driven nanorobots and agitation of photochemical systems.

Dr. Rebecca Saive is one of the invited speakers in the Nano4Energy track at the international MicroNanoConference on December 4, 2020.

NWO TALENT PROGRAM

Vidi is aimed at experienced researchers who have carried out successful research for a number of years after obtaining their PhDs. Together with Veni and Vici, Vidi is part of the NWO Talent Programme. Researchers in the Talent Programme are free to submit their own subject for funding. NWO thus encourages curiosity-driven and innovative research. NWO selects researchers based on the quality of the researcher, the innovative character of the research, the expected scientific impact of the research proposal and the possibilities for knowledge use.

Read the original press release at the University of Twente website.

Cover photo by Yassine Khalfalli on Unsplash

Researchers from NWO recognized university institutions and innovative starters can apply for funding for a feasibility study or early phase project at a starting company. Take-off stimulates activity from the knowledge institutions.

Entrepreneurial researchers who wish to find out whether their innovative research results has commercial potential can apply for a Take-off phase 1: feasibility study grant. This grant is aimed at stimulating and supporting new start-ups using university knowledge. The grant comprises 40.000 euros, to be used within 6 months. The Take-off programme is aimed at stimulating and supporting business and entrepreneurship from (applied) sciences. .

For more information please see the Dutch version of this funding instrument.

Read more and download the application forms here.

Evenementen

TEKNOWLOGY is hét festival waar technologie, wetenschap, innovatie en valorisatie samenkomen. Tijdens dit festival krijgen bezoekers een blik op technische innovaties van de toekomst en hoe de Nederlandse wetenschap zich daarop voorbereidt.

Technologie, wetenschap, innovatie en valorisatie zijn van oudsher de kernbegrippen die TEKNOWLOGY karakteriseren. Voor de vijfde editie, op dinsdag 16 november 2021, voegen we daar ‘verbinding’ aan toe. Verbinding tussen wetenschappers uit verschillende vakgebieden, verbinding tussen onderzoekers en gebruikers uit alle geledingen van de maatschappij, verbinding tussen fundamenteel en toegepast onderzoek. Verbinding, kortom, tussen wetenschap en samenleving.

Aanmelden voor TEKNOWLOGY 2021

Programma & sprekers

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende programmaonderdelen. De komende weken wordt het programma steeds verder ingevuld.

Lees meer en registreer direct op TEKNOWLOGY festival.

Key Technologies are technologies of the “future” that will have an enormous impact on how we live, learn, work and produce. These are technologies that will brush to one side our ideas about what is possible and could potentially lead to groundbreaking innovations. NWO makes 11 million euros available for research focused on Key Technologies. By funding fundamental and application-oriented scientific research into technological breakthroughs, economic opportunities are created for the Netherlands and a contribution is made to solving societal challenges. An online information meeting will take place on 28 September.

Information about the programme

Sign up via the form on this page.

TEKNOWLOGY is the Dutch festival where technology, science, innovation and valorisation meet. At TEKNOWLOGY visitors are shown the technical innovations of the future and how Dutch science is prepared for it. The next edition will be both live on location and online from 16 – 20 November 2020.

A day full of out-of-the-box ideas, examples of knowledge utilisation, opportunities for financing and the role of NWO in innovation policy, and inspirational keynotes.