Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Zodra de ronde is opengesteld, vind je alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Beoordelingscriteria

Een aanvraag wordt beoordeeld op 3 criteria:

 • Vraagarticulatie
  Is de onderzoeksvraag aantoonbaar gebaseerd op de vraag uit de beroepspraktijk?
 • Netwerkvorming
  Bevat het consortium de relevante partijen om de onderzoeksvraag te beantwoorden en zorg te dragen voor verdere verspreiding van de onderzoeksresultaten, zowel in het mkb als in de beroepsopleidingen?
 • Onderzoeksplan
  Bouwt het onderzoek voort op state-of-the-art kennis, passen de onderzoeksmethodieken bij de onderzoeksvraag, is het onderzoek navolgbaar en is de projectplanning en -organisatie realistisch?

In de beoordeling van een aanvraag weegt het onderzoeksplan mee voor 50%, vraagarticulatie en netwerkvorming elk voor 25%.

Eisen aan consortiumpartners

 • Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door een consortium dat naast de hogeschool ten minste bestaat uit 6 mkb-ondernemingen, aangevuld met een brancheorganisatie of een andere organisatie die het stimuleren van innovatie in het mkb in haar doelstellingen heeft staan. Van de vereiste 6 mkb-ondernemingen moeten er minimaal 5 in Nederland gevestigd zijn.
 • Het personeel van een hogeschool onderhoudt geen directe familiebanden met en/of heeft geen zakelijke belangen bij de betrokken mkb-ondernemingen.
 • Zzp’ers kunnen in plaats van mkb-ondernemingen deel uitmaken van het consortium. Een zzp’er moet dan wel deel uitmaken van een collectief dat zich aantoonbaar richt op innovatie en/of economische groei.
 • De consortiumpartners, waaronder de hogeschool zelf, dragen ten minste 50% bij aan de totale projectkosten. De cofinanciering kan zowel in geld of natura plaatsvinden.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag toegekend? Dan start je project tussen september 2021 en januari 2021. Gedurende de looptijd van het project ben je verplicht om Regieorgaan SIA op de hoogte te houden van de vorderingen van het project. En van eventuele wijzigingen in de samenstelling van het consortium of veranderingen in het onderzoek ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoeksplan. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina over projectbeheer.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Voor meer informatie en documenten ga naar RAAK MKB.

Consortia including research institutes and public and private organisations can submit project proposals for fundamental or application-oriented research on innovative and groundbreaking technologies within 8 clusters of key technologies:

 • Nanotechnologies
 • Chemical Technologies
 • Digital Technologies
 • Engineering and Fabrication Technologies
 • Photonics and Light Technologies
 • Advanced Materials
 • Quantum Technologies
 • Life science technologies

Purpose

The call Key Technologies calls for the development of initiatives over the full width of the KIA Key Technologies. Thus she strenghtens the technology base in the Netherlands and enables topsectors to solve societal challenges adequately. The outcome of the research is broadly applicable en has a large impact on science and/or society.

Who can apply?

Pre-proposals and full proposals are submitted by the main applicant and one or more co-applicants. Besides the main and co-applicant (s), a consortium always consists of two or more co-funders. In addition, other private and / or public organisations can participate in the consortium as collaborating partners. All participants must play an active role in the formulation of the research questions and the design and realisation of the project.
More information about specific conditions regarding who can apply can be found in section 3.1 of the call for proposals.

What to apply for?

A budget of 11 million euros is available for this call for proposals. Funding can be requested for research proposals with a total budget of at least 750,000 euros and at most 2,500,000 euros. NWO will fund a maximum of 70% of the total project budget; the rest of the funding must be contributed by co-funding. Co-funding may be provided in-cash or in-kind, but at least half of the amount must be in-cash. At least 50% of the total co-funding must be from private sources. More information about the conditions for co-funding can be found in section 3.5.2 of the call for proposals.

For this call the following modules can be applied for:

 • Personnel costs
 • Material costs
 • Investments
 • Knowledge utilisation
 • Internationalisation
 • Money follows Cooperation
 • Project management

The maximum duration of a project is six years.

When to apply

 • The deadline for the submission of appropriateness statement is November 10, 2020, 14:00:00 CET. The result of the review process of the appropriateness statement will be communicated by NWO no later than December 23th.
 • The deadline for the submission of preproposals is January 19, 2021, 14:00:00 CET.
 • The deadline for the submission of proposals is May 18, 2021, 14:00:00 CEST.

Read more at NWO KIC

From this week onwards, starting entrepreneurs in the life sciences & health sector can once again register for a new edition of the Venture Challenge. Teams that pass the selection round will receive professional guidance for the development of their business case.

The upcoming spring round of the Venture Challenge will start mid-April with a first boot camp and is being organised on behalf of the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy (EZK) by NWO and top sector Life sciences & Health (Health~Holland). After an intensive trajectory of about two months, the participants will pitch their plans to a jury of investors and other experts on 18 June. The deadline for registering for this round is 12 January 2021. After that, based on the advice from the advisory committee, the board of NWO Domain Applied and Engineering Sciences will determine which teams will be admitted (see the brochure for the exact procedure).

Bringing the invention to the market

The Venture Challenge was set up by Health~Holland with the aim of providing starting entrepreneurs in the life sciences with professional support during the development of their business case. That helps with applying for funding and, ultimately, the marketing of the invention. Participation is open for teams of three to five people who have established a new start-up in the area of life sciences & health or will do that shortly. The product or service is based on a new technological invention or a new application of existing technology, which has emerged from scientific research. The programme consists of two, three-day long boot camps and regular coaching sessions. During these sessions, the participants work on setting up or refining their business case under the guidance of experienced coaches from the consultancy GameChanger Challenge.

PacingCure and SLAM Ortho winners 2020

The winners of both rounds from 2020 were announced during the online Dutch Life Science Conference last Friday. The spring round was won by PacingCure, a biotech start-up from Amsterdam that employs an innovative and precise approach to develop gene therapies for prevalent cardiac arrhythmias. Start-up SLAM Ortho from Delft, developer of precise measurement equipment to optimise drilling in bones, won the recently completed autumn edition of the Venture Challenge. Both winning teams received a cheque worth 25,000 euros that they can use to invest in the further expansion of their business.

Deadline for registration: 12 January

Candidates who submit the fully completed registration form by 12 January have a chance of securing one of the at most six available places in the upcoming spring round. All information about the Venture Challenge at NWO, including the registration form, can be found on the programme page on the Venture Challenge website.

Ook volgende generaties moeten kunnen wonen in een Nederland met goede zorg, goed onderwijs, een leefbare omgeving én zij moeten genoeg geld overhouden om zelf te kunnen besteden. In het geval van een toekomstige economische dip, is het belangrijk om die klappen op te kunnen vangen zónder directe bezuinigingen. Daarvoor is economische groei nodig. Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen die daaraan gaan bijdragen. Dit geld, ondergebracht in het Nationaal Groeifonds, gaat naar kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur, en onderzoek, ontwikkeling & innovatie.

De ministerraad is akkoord met het voorstel hiervoor van ministers Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Hoekstra (Financiën). Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen, niet voor terugkerende overheidsuitgaven. Het fonds krijgt een eigen begroting en een onafhankelijke commissie beoordeelt de voorstellen. De Tweede Kamer moet instemmen met de verdeling van geld over de drie investeringsterreinen kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur, en onderzoek, ontwikkeling & innovatie.

Economie moet harder en anders groeien

De economische gevolgen van het coronavirus maken nog eens extra duidelijk dat welvaart en economische groei niet vanzelfsprekend zijn. Het onderstreept hoe belangrijk het is om in goede tijden buffers op te bouwen zodat er in slechte tijden kan worden geïnvesteerd in plaats van bezuinigd. Daar komen nog andere uitdagingen bij, zoals de vergrijzing, klimaatverandering en een lagere groei van de productiviteit. Om de welvaart de komende 20 tot 30 jaar te behouden en te vergroten, moet de economie harder en anders groeien. Dat is nodig om in de toekomst gezondheidszorg, onderwijs en pensioenen te kunnen betalen en daarnaast geld over te houden voor de huishoudportemonnee.

Werking groeifonds

Ondernemers, (mkb-)bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen krijgen een belangrijke rol bij het aandragen van investeringsvoorstellen. Het ministerie dat over een specifiek onderwerp gaat, dient een voorstel vervolgens formeel in. Een investeringsvoorstel heeft een minimumomvang van 30 miljoen euro, er geldt geen maximumomvang per project.

Er zijn op korte termijn al kansen voor investeringen die helpen om in de toekomst de welvaart en het verdienvermogen te vergroten. Daarom wil het kabinet nog deze kabinetsperiode besluiten over enkele projecten die hieraan bijdragen. Omwille van de tijd is er voor deze eerste ronde geen brede uitvraag voor projecten gedaan, maar is gekozen voor het indienen van voorstellen waarvoor al goed uitgewerkte plannen liggen.

Voor een objectief en politiek onafhankelijk oordeel over de ingediende investeringsvoorstellen stelt het kabinet een onafhankelijke commissie in. Geld wordt pas beschikbaar gesteld na een positief advies van deze commissie en een besluit van het kabinet. Bij de jaarlijkse ‘Staat van de Economie’ maken de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Financiën de investeringsplannen voortaan bekend.

Bekijk de persconferentie van maandag 7 september hier via Youtube 
Lees meer over het Groeifonds en de mogelijkheden voor indiening.

Source: Rijksoverheid nieuws
Image credit: Photo by Micheile Henderson on Unsplash

Researchers from NWO recognized university institutions and innovative starters can apply for funding for a feasibility study or early phase project at a starting company. Take-off stimulates activity from the knowledge institutions.

Entrepreneurial researchers who wish to find out whether their innovative research results has commercial potential can apply for a Take-off phase 1: feasibility study grant. This grant is aimed at stimulating and supporting new start-ups using university knowledge. The grant comprises 40.000 euros, to be used within 6 months. The Take-off programme is aimed at stimulating and supporting business and entrepreneurship from (applied) sciences. .

For more information please see the Dutch version of this funding instrument.

Read more and download the application forms here.

NWO is making 11 million euros available for research in which public and private parties collaborate on technological breakthroughs. Key technologies are technologies of the “future” that will have a huge impact on the way we live, learn, work and produce. They are technologies that discard our ideas about what we consider possible and potentially lead to breakthrough innovations.

Technological breakthroughs

The Key Technologies call is aimed at financing fundamental and application-oriented scientific research into technological breakthroughs to create economic opportunities for the Netherlands and contribute to solving societal challenges.

Key technologies create new business and markets, increase competitiveness and boost job growth. They enable groundbreaking process, product and / or service innovations and are relevant for science, society and the market. Key technologies are characterized by their wide applicability and reach: deployment is possible in various sectors and / or innovations.

From the perspective of the potential contribution of technology to societal challenges in the Netherlands, the Ministry of Economic Affairs has designated the following clusters of key technologies:

 • Chemical Technologies
 • Digital Technologies
 • Engineering and Fabrication Technologies
 • Photonics and Light Technologies
 • Advanced Materials
 • Quantum Technologies
 • Life science technologies
 • Nanotechnologies

Application

Who

Pre-proposals and complete applications are submitted by a main applicant and one or more co-applicants. An application is drawn up by a consortium, in which other participants are involved in addition to the applicants.

What

In this round, funding can be requested for research proposals with a total size of a minimum of € 750,000 and a maximum of € 2,500,000. NWO funds a maximum of 70% of the total project size; the rest of the funding is provided through compulsory co-funding.

When

The deadline for applying for the statement of suitability is November 10, 2020, 14:00:00 CET.
The deadline for submitting pre-proposals is January 19, 2021, 14:00:00 CET.
The deadline for submitting applications is May 18, 2021, 14:00:00 CEST.

KIC MISSION

This program falls within the main line MISSION of the Knowledge and Innovation Covenant (KIC) 2020-2023, in which NWO publishes a limited number of major thematic calls each year.

More information about this call for proposals, budget and deadlines can be found on the funding page of this call.

Original news item NWO website.

Perspectief round 2020/2021 is opened as of 20 July. The call for proposals is available (in Dutch). Register your programme iniatitive via this form.

Generally speaking, the same conditions apply as for the previous round, but there are several changes, including:

 • Cash co-funding is not compulsory in the 2020/2021 round (a measure due to the coronavirus crisis). The total co-funding required is still 30%;
 • The co-funding percentage for TO2 institutions has been reduced from 50% to 30%. With that, the co-funding percentage required for TO2 research is the same as that for other applicants;
 • A researcher may only submit one programme design or programme proposal per Perspectief round as the main applicant, and may be involved in a maximum of two applications or proposals.

The most important dates are:

 • Deadline for registering programme initiative on website (phase 1): Thursday 22 October, 14.00 CEST (use this form for registration)
 • Deadline for submitting programme proposal (phase 2): Tuesday 15 December 2020, 14.00 CET (by email to ttw-perspectief@nwo.nl)
 • Deadline for application of the programme proposal (phase 3): Tuesday 15 June 2021, 14.00 CEST (by email to ttw-perspectief@nwo.nl)

The (online) information meeting will take place on Monday 7 September (15h -17h). Please register for the meeting via ttw-perspectief@nwo.nl. More information about the conditions, changes and deadlines can be read in the call for proposals.

> Register your programme initiative

> Funding page Perspectief round 2020/2021

Consortia that are interdisciplinary and cover the full breadth of the knowledge chain are invited to submit research proposals that express the broad and innovative character of the Dutch Research Agenda (NWA). Proposals should fall within one or more NWA routes and address one or more of the 140 cluster questions. The starting point for this is the Portfolio for Research and Innovation.

Purpose

The aim of the NWA-ORC 2020/21 call for proposals is to encourage research and innovation focused on the portfolio of 25 routes and the 140 corresponding cluster questions in the NWA. This research will be set up and carried out by interdisciplinary consortia that will include representatives from the full breadth of the knowledge chain as well as relevant societal partners, including industry. The added value of the consortium will be evidenced by the joint approach to the research, with the individual strengths and expertise of each participant demonstrably reinforcing those of the others. Which knowledge partners are involved and which societal partners are relevant will depend on the objectives of the project.

Who can apply

Proposals should be submitted by a consortium in which the various types of research in the knowledge chain (fundamental, applied and practice-oriented) must be represented. There are four categories of participant within a consortium:

 • Main applicant;
 • Co-applicant(s);
 • Co-funder(s)
 • Cooperating partner(s) (optional)

The main applicant submits the application on behalf of the consortium. More information about the four categories of participants as well as specific requirements regarding who can apply, can be found in paragraph 3.1 of the call for proposals.

What to apply for

In this round, proposals can be submitted in the following budget ranges:

 • 500,000 – ≤ 2,000,000 euros;
 • > 2,000,000 – ≤ 5,000,000 euros;
 • > 5,000,000 – ≤ 10,000,000 euros.

The budget range is determined by the funding requested from NWO. The budget is built up using the NWO-wide standardised building blocks, the so-called modules. Seven modules are available in this call:

 • Personnel costs;
 • Material costs;
 • Investments;
 • Knowledge utilisation;
 • Internationalisation;
 • Money follows Collaboration;
 • Programme management.

Extensive information about the modules can be found in annex 6.2 of the call for proposals.

Co-funding 

Co-funding is obligatory in each proposal. The participating co-funders should jointly contribute at least 10% of the total project budget in the form of co-funding, either in-cash or in-kind.   The conditions regarding co-funding can be found in paragraph 3.5 of the call for proposals.

When to apply

The NWA-ORC 2020/21 funding round has three phases and therefore has three deadlines.

 • The deadline for online submission of an initiative via the NWO-website is on 1 October 2020 at 14:00:00 CEST.

Submitting an initiative is required to be able to submit a pre-proposal. After submission of the initiative, the main applicant – or another participant in the consortium – has to take part in a matchmaking event of the indicated primary NWA-route.

 • The deadline for submission of pre-proposals is on 14 January 2021 at 14:00:00 CET. A pre-proposal may only be submitted if an initiative has previously been submitted.
 • The deadline for submission of full proposals is on 24 June 2021 at 14:00:00 CEST. A full proposal may only be submitted if a pre-proposal has previously been submitted.

Read more about this call and the documents needed on the NWO website.

Heeft u ideeën over het versnellen van effectieve en functionele inzet van nieuwe digitale technieken in het bedrijfsleven en de publieke sector in Europa? Sluit dan met uw consortium aan bij het netwerk van European Digital Innovation Hubs (EDIH’s).

Met het opzetten van een netwerk van EDHI’s wil de Europese Commissie (EC) naar brede regionale ondersteuning voor het versnellen van digitalisering. Een EDIH is hét regionale aanspreekpunt voor vragen en uitdagingen rondom digitalisering. Een EDIH ondersteunt bedrijven in hun digitale transformatie en doet dit zonder winstoogmerk. Deze ondersteuning kan bestaan uit onder andere het bieden van testruimte, initiëren van netwerkactiviteiten, trainen en opleiden van (potentiële) medewerkers, ondersteunen bij digitale transformatie en toegang tot financiering mogelijk maken.

In deze oproep vragen we potentiële Nederlandse EDIH’s een voorstel in te dienen, zodat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een selectie van EDIH kandidaten kan voordragen aan de Europese Unie (EU). De EU zal alleen de door de lidstaten voorgedragen EDIH’s uitnodigen om een uitgebreid voorstel in te dienen.

Digital Europe programma

Binnen het Digital Europe programma wil de EC met deze EDIH’s regionaal de digitalisering bij het mkb, middelgrote ondernemingen en de publieke instanties stimuleren door aan te sluiten op de behoeftes in de desbetreffende regio’s. Digitalisering speelt namelijk een belangrijke rol bij het versterken van het verdienvermogen van bedrijven en efficiënter functioneren van de publieke sector.

Voor wie?

Deze oproep is voor regionale consortia en andere samenwerkingsverbanden die het brede palet aan digitaliseringsdiensten kunnen aanbieden.

Voorwaarden

Uw voorstel bestaat in ieder geval uit:

 • een beschrijving van de huidige/toekomstige bijdragen aan de inzet van moderne digitale toepassingen en transitie. Houd hierbij rekening met domeinkennis en de regionale behoeften.
 • een toelichting hoe uw voorstel aansluit op het nationale en regionale beleid, zoals de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en de implementatieagenda Smart Industry.
 • een beschrijving hoe u de effectiviteit en impact van een EDIH omzet in tastbare doelen zoals:
  • de verscheidenheid aan diensten die geleverd kunnen worden;
  • het aantal verschillende bedrijven dat gebruik maakt van de hub diensten;
  • het aantal samenwerkingen met andere hubs en stakeholders buiten de directe regio; en
  • bijvoorbeeld de hoeveelheid aangetrokken (gezamenlijke) investeringen.

Indienen voorstel

Dien uw uitgewerkte voorstel uiterlijk 28 september 2020 in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), bij voorkeur per e-mail: EDIH@rvo.nl. Per post indienen is ook mogelijk: Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag; Postbus 93144, 2509 AC Den Haag.
U krijgt de mogelijkheid om eerst uw conceptvoorstel te bespreken met het ministerie van EZK, het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en RVO. Uw concept moet dan uiterlijk 24 augustus bij ons binnen zijn. De besprekingen vinden in de week van 31 augustus 2020 plaats. U ontvangt daarvoor een uitnodiging van ons.

Voor het indienen van een voorstel moet u gebruik maken van het format Proposal EDIH (Engelstalig). U mag uw voorstel in het Nederlands indienen, maar onze voorkeur gaat uit naar het Engels. Het vervolgtraject verloopt namelijk ook in het Engels.

Proces na indiening

Voordat uw voorstel naar deEC gaat, beoordelen wij deze op de volgende criteria:

 • Inhoudelijke aspecten
 • Organisatorische aspecten
 • Regionale aspecten
 • Financiële aspecten

Lees meer over de beoordelingscriteria.

Wij selecteren maximaal 10 EDIH’s voor de Nederlandse deelname. Hiervan is minimaal 1 EDIH publiek, met een maximum van 2. Van deze 10 selecteren wij minimaal 4 en maximaal 8 private EDIH’s. Geselecteerde voorstellen leggen wij medio november 2020 voor aan de EC. Is uw voorstel geselecteerd? Dan kunt u een uitnodiging van de EC ontvangen om deel te nemen aan de EU-brede competitie voor financiering van EDIH’s.

Voorlichtingswebinar

Op 15 juli 2020, van 13:30 – 15.30 uur, vindt een webinar plaats. Het conceptprogramma is als volgt:

 • Introductie: toelichting op Europese Digitaliseringsstrategie
 • EU context: rol van EDIH’s in Europese Digitaliseringsstrategie – Anne Marie Sassen (Europese Commissie)
 • Nederlandse context en voorwaarden: aansluiting op nationale digitaliseringsstrategieën – Marieke van Putten (BZK)
 • Indienen voorstel en proces: uitleg over opzet van voorstel en proces van Nederlandse selectie – Casper Langerak (RVO)
 • Discussie
Meld u aan voor het webinar via het online aanmeldformulier.

Meer weten?

To respond to the urgency and ambition of the European Green Deal objectives, Horizon 2020 will support additional Green Deal related research and innovation with a call worth close to €1 billion.

What the call aims to do

The Green Deal call will mobilise research and innovation to foster a just and sustainable societal transition aiming at ‘leaving nobody behind’. Projects are expected to deliver tangible and visible results relatively quickly and show how research and innovation can provide concrete solutions for the Green Deal main priorities.

This is why the call will support:

 • pilot applications, demonstration projects and innovative products
 • innovation for better governance of the green and digital transition
 • social and value chain innovation

In addition to technological development and demonstration, the call encourages experimentation and social innovation for new ways to engage civil society and empower citizens.

In relation to the current pandemic, the call will contribute to the green and digital recovery and to increasing societal resilience for example in agriculture, biodiversity acceleration of renewables, clean transport and modernisation towards a clean and circular industry.

How is the call structured?

The call contains 11 areas

Eight thematic areas reflecting the key work streams of the European Green Deal. In each area, one or more topics addresses the challenges outlined in the respective stream. Topics target specific, high-impact technological and societal innovations that can help advance the sustainable transition relatively quickly.

Three horizontal areas (strengthening knowledge; empowering citizens; and international cooperation) that cut across the eight thematic areas and offer a longer-term perspective in achieving the transformations set out in the European Green Deal.

Stakeholder survey results

A stakeholder feedback survey on the call areas ran from 19 May to 3 June. Thank you to all who took part. We received almost 6000 survey responses and 500 documents were uploaded.

You will find the survey results on each of the call area pages below. Updated topic texts will be added to the pages as they develop.

Call area 1: Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges

Call area 2: Clean, affordable and secure energy

Call area 3: Industry for a clean and circular economy

Call area 4: Energy and resource-efficient buildings

Call area 5: Sustainable and smart mobility

Call area 6: Farm to Fork

Call area 7: Restoring biodiversity and ecosystem services

Call area 8: Zero-pollution, toxic-free environment

Call area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal

Call area 10: Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe

Call area 11: Accelerating the clean energy transition and access in partnership with Africa

Disclaimer: The presentation of draft topics and the feedback provided shall in under no circumstances bind the European Commission in the final formulation of topics for the call. The binding call text will be published following the formal decision by the European Commission on the Funding and tender opportunities portal

Background

Fighting climate change and making Europe climate-neutral by 2050 is one of the main priorities of the European Commission. In support of this priority, the Commission is reinforcing Green Deal-related research and innovation with this dedicated call for proposals under the current research and innovation programme – Horizon 2020. Additional research and innovation initiatives will be funded under the next EU research and innovation programme – Horizon Europe.