Micro(system)technologie

Micro (systeem) technologie is technologie die zich richt op producten en processen op sub-millimeter, micrometer schaal. Formeel gesproken omvat deze definitie micro-elektronica, maar gezien de enorme omvang en vroege ontwikkeling van dat domein, wordt de term micro (systeem) technologie meestal voornamelijk gebruikt voor producten en processen met betrekking tot bewegingen op microschaal, andere dan elektronische . Het heeft met name betrekking op elektromechanische beweging, MEMS, vloeistofstromen, lab-on-a-chip en microfluidics, licht, light-on-a-chip, photonics en levende organismen, biochips.

Nanotechnologie

Nanotechnologie is technologie die zich bezighoudt met deeltjes die nanometers meten (een miljardste van een meter). Qua grootte is dit een schaal net boven die van atomen (0,060 nm tot 0,275 nm) en eenvoudige moleculen. Een criterium is dat een constructie in minimaal één dimensie niet groter mag zijn dan 100 nanometer. Nanotechnologie onderscheidt zich van nanowetenschap in die zin dat nanotechnologie gericht is op het werken met kleine deeltjes en dat nanowetenschap zich laat definiëren als alle wetenschap die zich bezighoudt met onderzoek op nanoschaal.

Missie

MinacNed is een branchevereniging met als doel de economische activiteit te versterken op basis van microsystemen en nanotechnologie. De leden bestaan ​​uit onderzoeksinstituten, de maakindustrie, leveranciers, integrators en eindgebruikers van producten en diensten die mogelijk gemaakt zijn door, of gebruik maken van, micro- en of nanotechnologie.

De kernactiviteiten van MinacNed dragen bij aan het bieden van een platform voor duurzame economische en maatschappelijke waarde creatie en het bieden van een ecosysteem voor onderzoekers, ondernemers en beleidsmakers. Daarnaast organiseert MinacNed evenementen voor leden en de jaarlijkse International MicroNanoConference.

Visie

MinacNed heeft als doel om de organisatie te worden die de hele waardeketen van microsystemen en nanotechnology behelsd, om zo de toepassing van innovaties exponentieel te laten groeien.

Doelen

De vereniging heeft de ambitie om binnen de vereniging ruimte te bieden aan alle nieuwe subsectoren op het gebied van microsysteem en nanotechnologie, inclusief de wetenschappelijke basis en de toepassingsgebieden. Daarnaast streeft MinacNed naar een representatieve kring van aangesloten leden met betrekking tot de reikwijdte van de vereniging.

Binnen haar visie stelt MinacNed zich ten doel Nederland internationaal te laten participeren in alle domeinen van het mogelijk maken van microsysteemtechnologie en nanotechnologie en internationaal leider te worden en te blijven in een aantal meer nauwkeurig omschreven specialismen, zoals microfluïdica. MinacNed streeft naar een exponentiële toename van de toepassingen van microsystemen en nanotechnologie in Nederland.

Bereik

De reikwijdte van MinacNed in termen van leden wordt bepaald door de waardeketen van leveranciers van micro- en nano-apparatuur via onderzoeksinstituten, onderzoeksbureaus, leveranciers van componenten en systemen aan gebruikers van micro- en nanotechnologie in producten en processen. In de toekomst kunnen zich binnen deze waardeketen binnen het kader van MinacNed nieuwe specialismen ontwikkelen.

In termen van belanghebbenden strekt de reikwijdte van MinacNed zich uit tot naburige industrieën binnen FHI, industriële elektronica, industriële automatisering, laboratoriumtechnologie en medische technologie. In overeenstemming met de aard van ‘activerende technologie’ is MinacNed het meest verwant aan de industriële elektronica-industrie, waarmee een formele verbinding bestaat via het bureau van FHI, federatie van technologietakken.

Strategie

De strategie van MinacNed omvat het werken langs drie lijnen:

Collectieve marketing en marktontwikkeling
door speerpunten en specifieke clusters te ontwikkelen

Belangenbehartiging
door interne kracht te bundelen en samen te werken met verbonden partijen en koepelorganisaties zoals de FHI

Organisatie ontwikkeling
om de basis van de vereniging voor het voortbestaan ​​te versterken en zowel de slagkracht als de dienstverlening aan de leden te vergroten. Wat betreft de uitgebreidere dienstverlening aan de aangesloten bedrijven, is MinacNed van plan om zich zo bij FHI aan te sluiten dat zo veel mogelijk MinacNed-leden ook lid zijn van een van de FHI-vestigingen, en daarmee voorzien in hun behoefte aan dergelijke service. Vanaf dit vertrekpunt kan MinacNed altijd terugvallen op het bureausysteem van de FHI voor specifieke service voor leden van een groep leden.