Hogescholen en universitaire onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor verkennend onderzoek met praktijkpartners (twee, waarvan minimaal één mkb-partij) binnen de thematische kaders van de KIA’s.

Waarvoor

Het doel van de regeling is het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen praktijkpartners enerzijds en hogescholen/universiteiten anderzijds. De samenwerkingsverbanden voeren gemeenschappelijke activiteiten uit op het gebied van (praktijkgericht) onderzoek en innovatie. Aanvragen hebben betrekking op verkennend onderzoek zoals haalbaarheidsstudies. Mogelijke uitkomsten van projecten zijn nieuwe onderzoeksaanvragen, netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, productconcepten en dienstconcepten.

Voor wie

De regeling staat open voor hogescholen, universiteiten en overige kennisinstellingen. Indien een hogeschool aanvraagt, dient dit een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De persoon die de aanvraag indient in ISAAC namens een hogeschool wordt geacht hiertoe te zijn gemachtigd door het College van Bestuur van de aanvragende hogeschool. Voor de onderzoekers bij universiteiten en overige kennisinstellingen geldt dat zij een vaste of tijdelijke aanstelling hebben (gedurende de looptijd van het aanvraagproces en de looptijd van het project) bij minimaal één van de volgende kennisinstellingen:

 • Nederlandse universiteiten
 • KNAW- en NWO-instituten
 • het Nederlands Kanker Instituut
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen
 • de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble
 • NCB Naturalis
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL)
 • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
 • Universitair medische centra

Wat aanvragen

Per aanvraag kan maximaal € 40.000 worden aangevraagd. Het consortium draagt een bedrag van minimaal 25% van het subsidiebedrag bij als cofinanciering, deze mag geheel ‘in kind’ voldaan worden. KIEM projecten hebben een looptijd van maximaal één jaar. De kosten die met deze subsidie gefinancierd kunnen worden, betreffen de gemaakte en/of betaalde loonkosten en materiële kosten van hogescholen, universiteiten en overige kennisinstellingen, gebaseerd op kostprijs, inclusief eventuele niet-verrekenbare btw.

Wanneer

Het betreft een doorlopende call, aanvragen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst.

De ophaalmomenten zijn:

 1. dinsdag 30 juni 2020, 14:00:00 uur.
 2. dinsdag 29 september 2020, 14:00:00 uur.
 3. donderdag 10 december 2020, 14:00:00 uur (tevens sluitingsdatum). Tijden in CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

De aanvraag wordt door de beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van vier beoordelingscriteria. Deze worden hieronder toegelicht.

Vraagarticulatie

 •  De mate waarin de vraag aantoonbaar afkomstig is uit, en relevant is voor (professionals werkzaam in) de praktijk.

Netwerkvorming

 • De mate van betrokkenheid van de relevante beroepspraktijk en de kennisinstellingen, bij voorkeur in de regio.
 • De mate waarin sprake is van vernieuwing van het (regionale) samenwerkingsverband.

Innovatie

 • De mate waarin de innovatievraag vernieuwend is voor het netwerk en/of het samenwerkingsverband.
 • De mate waarin het voorstel aansluit en/of voortbouwt op bestaande kennis en kunde.
 • De relevantie van de beoogde resultaten voor de praktijk.

Haalbaarheid projectplan

 • De mate waarin de vraag afgebakend, specifiek en functioneel is.
 • De mate waarin het projectplan uitvoerbaar en haalbaar is.

Elk van de criteria wordt door de beoordelingscommissie beoordeeld met een voldoende of onvoldoende. Een aanvraag krijgt alleen een positief oordeel als op alle criteria voldoende wordt gescoord.

Procedure

Voor de beoordeling wordt een externe beoordelingscommissie ingesteld. De commissie beoordeelt de aanvragen, hierbij gebruik makend van een preadvies dat is opgesteld door medewerkers van NWO. Gestreefd wordt om binnen 8 weken na het ophaalmoment (/sluitingsdatum) de uitslag te communiceren met de aanvrager.

Lees meer over de KIEM aanvraag en download de documentatie via NWO.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord